UmzuluPhaqa

Umzulu Phaqa Quizz Level 1

Kubizwa ngani lokhu okusesithombeni? inkomishi igula ukhamba ibhodwe lesizulu iyiphi inyanga okuthiwa u”Zibandlela” January July December August Iliphi elinye igama okubizwa ngalo u”R2″? upondo impondo uphondo izimpondo Amasi + ……. ubhontshisi ujeqe amadumbe uphuthu Kuye kuthiwe umuntu akami phambi komnyango ngoba uvimba… izitha imali izibiliboco izipoki Kubizwa ngani lokhu okusesithombeni? ishishiboya inyoka enoboya umsila wehashi …

Umzulu Phaqa Quizz Level 1 Read More »

Umzulu Phaqa Quizz Level 2

Kubizwa ngani lokhu okusesithombeni? umshanelo i’brazilian ishoba impande Ubizwa ngani umntwana webhubesi? iphuphu umdlwane iwundlu ithole Iliphi elinye igama elisho uvalo? itwetwe ukucothoza ukudumala umaqhaqhazela Iyiphi inyanga okuthiwa u”Nhlangulana” October May November June Iyiphi lenombolo ebhalwe ngamagama? 200724 2724 27024 2721 Kubizwa ngani lokhu okusesithombeni? ingcangah incanga uBobby ingcanga Qedela ayikho ilele ihambile yelukile Ubizwa …

Umzulu Phaqa Quizz Level 2 Read More »