Zwane

Izithakazelo zakwa Zwane

Mangethe
Zikode
Phikelela
Ntshosho
Nsele kaLindamkhonto
Nina bakwaVezi
Mthanti
Wena Wasetsheni
UZwane akadlelanga phansi wadlela emkhombeniwezinyamazane, Edla imihlambi yezinkomo zamadoda
Ndlangashushwana ngokudla amaNdebele
Bathi uZwane udleni kwaMtambo?
Kuthiwa udle izinjana zimbili zigcwele umdakana
Ntshosho!Wena kaMafu kawalingani
Aphansi naphezulu,ngoba aphezulu angubo ngubo
Ntsele kaLinda kaMkhonto
Awungilinde ngilande ezami eZungeni
Mthanti
Nduna ngokuthwal’ isila sensele
UNtsele kangakanani, Ngoba nasothini lomkhonto angahlala
Isikhova singathi,”hhi” sibona imihlambi yezinkomonabantu
Nin’enadlel’encazeni
Nin’eniphakel’umyeni odengeleni,Ngoba ningabenkosi
Zikode kaNdabansele
Mabhayi kawalingani nawangaphansinawangaphezulu
Mangethe
Nina bakaVezi Owadl’isihlahla njengengwababane
Nselenduna nina basetsheni laseNtshenteka
Mandaba,Ukub’uMandaba wayengehlanga phezulu saso buswaubani
Zinkomo zakwaLinda ezimhlane ugcwele udaka
Ezathi zidl’ubhoqo kanti ziyawuhlakulela Ntshosho
Nina BaseMangweni!
Mangethe

Izithakazelo zakwa Zwane
Izithakazelo zakwa Zwane

Umlando wakwa Zwane

Abantu bakwaZwane babizwa ngokuthi ngamaNgwe, bangamaNtungwa-Ntuli futhi badabuka enhla neAfrica eMangweni. Iningi labo litholakala eHlobane ngaseFilidi, eMtshezi, eMnambithi, ezintabeni zoKhahlamba nakwezinye izingxenye zesifundazwe saKwaZulu-Natal. UZwane uqhamuka ebukhosini baMangwe, isibongo sakwaZwane sisukela egameni lakhe. 

UZwane

UZwane wazala uMungwe, uMungwe wazala uPhikelela, uPhikelela yena wazala uNsele owabe eyinkosana yakhe kanye noVezi. UNsele wathatha ubukhosi ngemuva kukayise uPhikelela. Yena uNsele wazala uZikode, yena owabe esezala uNsele wesibili. UNsele wesibili wazala uMafu owaba yinkosana, kwathi amanye amadodana akhe kwaba ngoMthayi, noMandaba kanye noNqamane. Esekhotheme uNsele owalandela ukuthatha isikhundla kwaba nguMafu, yena owazala uMangethe, noLinda kanye noMgabhi. UMangethe waba yinkosi yaseMangweni wazala izingane eziningi okwabalelwa kuzo amadodana akhe ayecela ekhulwini nokwakubalwa kuwo uMhlaba, uNtshosho kanye nabanye.

UMangethe

UMangethe wakha umuzi wakubo wawuqamba ngokuthi kuseMpolombeni. Lomuzi wakhiwa eduze netshe ayehlala kulo uma kuthethwa amacala esizwe noma ehlola imfuyo yakhe. Ngaphambi kokuthi akhothame uMangethe wabiza wonke amadodana akhe wathi awagibele phezu kwalelotshe; amaningi ehluleka kwaba uNtshosho kuphela owakwazi ukugibela phezu kwetshe. UMangethe wabe-ke esembeka uNtshosho njengozothatha ubukhosi ngemuva kwakhe. Itshe ayekhonze ukuhlala kulo libizwa ngokuthi yitshe likaMangethe bese kuthi ithuna lakhe libe kude buduze nalo itshe lelo.

Amakhosi akwaZwane

Amakhosi akwaZwane alandelana kanje: uMbengo wazala uMbambo, uMbambo wazala uZwane, uZwane wazala uMungwe, uMungwe wazala uPhikelela, yena owazala uNsele. UNsele wazala uZikode, uZikode wazala uNsele wesilibi yena owazala uMafu. UMafu wazala uMangethe yena owazala uNtshosho, uNtshosho wazala uCengesi owazala uThinta, uThinta wazala uDumisa owazala uNtshosho wesibili okuguyean obusayo. Ohlangothini lwaseMajuba ngemuva kokukhothama kwenkosi uNkanyamba kaThinta, khona uNsakansaka kaNkanyamba wathatha isikhundla. Ngemuva kokukhothama kwenkosi uNsakansaka kwabe sekuthathe inkosi u-Ayanda okunguyena osabusa.

Sihwebelana ngolwazi (Sharing is caring)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *