Zondo

Izithakazelo zakwa Zondo

Mthiyane
Sokhulu
Nqoboka
Mnguni kaManekwane,
Skhangane esakhanga amadoda
Luvuno, Sokotshane 
Mzwili

Izithakazelo zakwa Zondo
Izithakazelo zakwa Zondo

Umlando wakwaZondo

Abantu bakwa Zondo isibongo sabo nemvelaphi yabo ngabakwa Mthiyane bango Sokhulu. Ebuhlangeni bayinzalo yohlanga lwama Khoisan ( AmaLawu). Lokho ke kuchaza ukuthi banga Bathwa noma bayinzalo yegazi eliyingxube yase Asia nelase Afrika. Bahlobana kakhulu nama China. UbuNguni babuthole ngenxa yokuhlangana naBenguni base beganiselana nabo ngaleyondlela ke base belithola nabo leligazi lobunguni.Abenguni abahlangane nabo bakha nabo ubuhlobo obukhulu kube ngamaNtungwa nokugqame kakhulu kuwona uSokhumayo( Sokhumalo ngesiNguni esiqinile) abasibona abakwaSokhumalo kodwa babakhelene futhi beganiselana no Sokhumalo kwaseke kudaleke lomlando ke omkhulu wokusondelana nokuhlobana kwabo okukhulu. Lomlando ke baze bafakazisa nangezihlahla okuyiNqayi elimnyama okuthiwa linguMthiyane uqobo bese kuthi iNqayi elimhlophe kuthiwe lingu Mntungwa uqobo. Lomlando ke omuhle kangaka uthukuswe yilawaya mahlathi amnyama aseNgome nokuyiyondawo ka Mthiyane no Mntungwa yenkaba. Akesigxume kancane silungise laphayana ku Zondo . UZondo ka Sokotshane wakwa Mthiyane ungiyise wezinsizwa ezintathu okungo Hlangahlanga, Mabhedu , no Bulawayo. Uma uZondo sebembulele abathakathi uyise u Sokotshane wathatha izingane zakhe ezimbili okwakungu Hlangahlanga no Mabhedu wayobafihla eMhlungwaneni ngase Ncome phakathi kwe Dundee ne Vryheid. U Bulawayo yena ukhuliswe wuNdlumnyama eNgome eNtendeka . U Njomisa no Ngabula no Dunga no Mgoboyi no Siyendane nabanye babengabafowabo baka Zondo bezalwa wu Sokotshane wakwa Mthiyane. Ngizobala nje abambalwa u Njomisa ungukhokho wesizwe sakwa Mthiyane esilaphayana eMsinga, umuzi wakhe ubizwa ngokuthi ” kuse ” Caleni”. U Ngabule ungukhokho wesizwe sakwa Mthiyane esilaphayana oPhongolo, Mpumalanga nase Swazini. Uhlangahlanga no Mabhedu bangokhokho besizwe sakwa Mthiyane esilaphayana ebaQulusini nase Nquthu. Asime ke lapha silindele abangaba nemibuzo noma imibono.

Imizi yamadodana ka Sokotshane imi ngokulandelayo. u Zondo umuzi wakhe kuthiwa kuse ” Baleni” , u Dunga wakhe umuzi waso ” Dongeni”, u Ndlumnyama wakhe iMfananamuzi nokuyilapho akhulisele khona izintandane zakwabo kodwa ke umuzi wakhe ubizwa ngokuthi kuse” Hlekevini” iHlekevu ke yilona elibe yigumbi elikhulu elikhuluse lakhusela amaqhawe nezintandane zamaqhawe akwa Mthiyane ayesale ezimpini zabathakathi bakwazulu. uBulawayo uphume khona ehlekevini wakha umuzi kayise u Zondo umuzi wase ” Baleni” nomuzi wasoNtshinganeni uphume khona ekukhoseleni eHlekevini ngenxa yobuntandane ababudalwe wubulwane bezimpi zababulali nabathakathi bakwazulu. iqhawe elikhulu lakwa Mthiyane u Thulinsangu nalo lakhothamela khona laphayana e Hlekevini. umuzi kaNdlumnyama yiwona owakhusela zonke izintandane zakwabo futhi baningi abakhothama behlala kuwona lomuzi. uMgoboyi ke yena wakhe umuzi wase Mpangisweni. akesibuke isizathu esibeyimbangela yokuntinta nobuntandane babantu bakwa Mthiyane. Njengoba sazi ukuthi abantu bakwa Mthiyane basuke eNtabazwe, Harrismith) bayozinza eNgome abanye babuye bayishiya iNgome baya eMpumalanga okuyiseMadlanzini . eNgome ke bahlukunyeziwe bahlushwa ngamabhunu ayebadudula ngoba esephiwe leyandawo wu Dinizulu wakwa zulu. u Dinuzulu nguyena ke owathengisa ngabantu bakwaMthiyane emabhunwini. kuthe uma sebentinta wayesebakhohlisa nje ngokubabeka laphayana esikhaleni somfula uNtsonyane oSuthu nokuhambe kwahamba naleyondawo yabuye yathathwa yankanjelwa ngezingcingo nokuyilapho ke uBheshuklebhuka owayewumholi wabakwaMthiyane ngalesosikhathi wabaqoqa abafowabo wathi mabalwisane nesihluku nobulwane bendlunkulu yakwazulu. lokhu ke kwenzeke emva kokuba owayeyisilo ngalesosikhathi esithumele izigcilikisha zakhe ukuba ziyodla izinkomo kwisibaya nesibaya sakwa Mthiyane. lesosenzo saholela ekutheni abakwa Mthiyane ngobuholi buka Msindo uBheshuklebhuka bayimangalele inkosi yabakwazulu nokuyicala elayilahlayo yadliwa yaphoqwa nayinkantolo ukubuyisela izinkomo zaMathiyane. emva kwalokho abakwa Mthiyane bahlakazwa phakathi ngamaqili akwazulu aganisela no Magungwana owayewumfowabo ka Msindo intombi yakwazulu basememnika namandla okuphatha impangiso nokuyindawo yesizwe sakwa Madide. abakwazulu bangena njengempehla phakathi kwesizwe sakwa Mthiyane basidunga basixova basiphendula sabayizitha zika Msindo ka Sholosholo ka Ndlumnyama ka Sokotshane owayewumholi wabo. ekugcineni bamephuca no Mkhwakhwa ithunjana lakwabo balinika indawo yokwakha baliphendula isitha segazi lowakwabo. bathatha nendlu encane ka Sikwata owelama uSholosholo bayinika amandla angaphezulu kuka Msindo. ababesale eNgome babanjwa benziwa izigqila nezisebenzi zamapulazi amabhunu. kwabanokuhlukana nokuvukelana kwalesisizwe sika Mthiyane nokwaholele ekuguleni okuyindida kuka Msindo nokwaphetha ngokuba kumenele akhothame esengungingasithebeni endaweni yasosuthu kwaNongoma ebizwa ngokuthi yise ” Mhambuma” Nanamuhla isizwe sakwa Mthiyane siyinhlakanhlaka abanye basazondla ngobumbuka nobuncethencethe endlunkulu yabakwazulu. nokho ke noma indlu isha kodwa zibakhona izinsalela ezibawufakaazi bokuthi noma lendlu isingabukeka ingenye indlela kodwa kodwa zona zimele ukuveza iqiniso nobunjalo besimo singakaguqulwa. sisenawo amaqhawe akithi anjengo MB Zondo angeke nje nhlobo avume ukumbiswa ngabafana bakweminye imizi iqanda lenjelwane. abadla igazi nosizi lokhokho babo bangaziqhubekela nje bondliwe yizitha zegazi labo thina asisobe sizibeke phansi izikhali siyofa sisempini njengomkhulu nokhokho bethu futhi ngeke sizikhothamele izitha zegazi lethu. noma yini uma sike salithola ithuba siyoziphindiselela kubabulali begazi lethu futhi siziqumbe phansi izitha zethu futhi noma yikanjani noma kunini sizozidiliza lezizintaba abaningi abacabanga ukuthi ngeke zidilike. Benguni ake sihlabe ikhefu siphuze namanzi.

5 thoughts on “Zondo”

  1. Ngibonge kozikhathazile ngomlando wakwaZondo. Indima isiklamekile,sekungukulungisa amaphuthana.Ngicela ogxekayo alungise phela,ngoba ukugxeka ungakhi akusisizi ngalutho.Ngingathokoza uma singaxhumana nomqali wendlela,ngiphose nami esivivaneni .Ungapheli amandla.Kuhle ukuzama ukunokuhluleka ukucabanga ukuzama.

  2. Mbhali othandekayo
    Uma ufuna ukwazi abantu bakwaZondo okanye isizwe sakwa Zondo hamba usibuze kuSenzangakhona!
    Ngoba maningi amaphutha owabhale la!

  3. Ngaze ngawuthakasela nanku umlando wakithi. Ngicela ukuxhunyaniswa nomlobi. Kuningi esingakwenza sihlangene.

    1. Sawubona mfowethu Maqhawe, ngifuna ukuxhumana nabanye abantu bakwaZondo ungakwazi ukuxhumana nami uma ungenayo inkinga kungaba yintokozo ukizwa kuwe. Mthiyane!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *