Xulu

Izithakazelo zakwa Xulu

Makhathini
Gxabhashe
Donda wasEnkweleni
Khuhla phansi njenge khowandlovu
Ntulikabongwa ubonga yena uzona umlomo
Wena owashaya phansi kwavela abantu nezinkomo
Sonkophe
Sombizi

Umlando wakwa Xulu

AbakwaXulu ngamaNtungwa Nguni. Emandulo babakhelane nabantu bakwaSibiya kanye nabas’Elangeni(Mhlongo). Ngaleso sikhathi babephethwe nguGxabhashe kaDonda(hhayi uDonda wakwaKhumalo). Indawo lapho sibathola khona abantu bakwaXulu babakhe phakathi komfula uMfule kanye neMfolozi eMhlophe ngokubhekela ngasolwandle. Kuthiwa lesi sizwe sasizihlalele nomakhelwane baso ngokukhulu ukuthula lokhu. Kuze kwathi ngesikhathi senkosi yakwaMthethwa uDingiswayo ngoba efuna ukwakha ubukhosi bakhe, wase ehlasela uGxabhashe nesizwe sakhe, khona laphaya ngaseMthonjaneni.

Phela kungaleso sikhathi lapho uDingiswayo ayefuna khona ukudlondlobala abe yinkosi yomhlaba wonke, zonke izizwe ayezinqobile zikhonze ngaphansi kwakhe. NoGxabhashe wawela kulolo gibe lokuthola inkosi yakwaMthethwa yomele ukuphatha ngamandla amakhu angakaze abonwe nanini. Kwathi uGxabhashe ngobunye ubusuku obejwayelekile wayezilalele engazelele lutho kanti uzohlaselwa ngalobo busuku. Bathi wathi ephaphama emaphusheni akhe amnandi, waphaphama eseyisiboshwa sikaDingiswayo kaJobe, ngoba impi yakwaMthethwa yahlasela ebusuku futhi kungazelele muntu, bonke abantu belele.

Kuthiwa ekuvukeni kwakhe uGxabhashe wathukuthela waze wamelwa yinhliziyo, wakhothama(wafa). Kwawathukuthelisa kakhulu amaqhawe akwaXulu okwase kwehlele iNkosi yabo. Bazama imizamo yokuba baphindisele kubasocongi, kodwa kwatholakala ukuthi impi yoGodongwana woYengo(kaDingiswayo) inamandla kakhulu, ngakho yachithwa eyakwaXulu. Yabaleka yaze yayotheleka ezweni lakwaQwabe, ngaphesheya koMhlathuze eduze kwentaba ebizwa ngokuthi kukwaHlokohloko eduze komthombo kaKhondlo. 
UGxabhashe wangcwatshwa lapho afela khona, ithuna lakhe liyatholakala laphaya egqumeni laseLumbi. Okwaba ngumshophi omkhulu kubantu bakwaXulu kwaba ukufa kukaTshana indodana kaXabhashe ibulawa ukugula nje. Nayo futhi yangcwatshwa laphaya eLumbi. Kusengathi kwakuyindodana yokugcina yoliba lukaXabhashe, ngoba emva kwalokho uliba lwase luxhuma kuMapholoba(hhayi owakwaNgcobo) indodana kaSweli kaMgidi kaNomandla kaMakhathini. Kuthe ngalesi sikhathi sikaMapholoba bahlaselwa futhi nguShaka inkosi yakwaZulu.

Nalapha abantu bakwaXulu kabazibekanga phansi. Yahlangana eNyana kwatholakala ukuthi abantu bakwaXulu kabakumelana nempi yeLembe(kaShaka) eyayihlelwe kahle. Banqotshwa, kwathi uMapholoba wafela kwaMaqhwakazi kanye nomfowabo uMadlozi. Kwasinda umfowabo, enye yamadodana kaSweli uNohadu. Yena wazama ukubuyela ezweni lakubo eMfule. Kodwa wayesabuyelaphi ngoba imizi nokudla kwakucekelwe phansi konke. Ngalokho baphoqeka abantu bakwaXulu ukuthi baphile ngembuya. Kwase kuthiwa labo bantu ngabaseMbuyeni. Ukuzenelisa ukuthi abantu bakwaXulu ngeke besaba wuhlupho, uShaka wathatha umhlobo wakhe uMenziwa kaXhjoko wakwaBiyela ukuba abheke lendawo yabantu bakwaXulu. Kodwa basekhona abantu bakwaXulu eMfule kuze kube manje. Noma bengasenankosi yabo.

Kwathi uMfinyeli waba nenhlanhla yokuthi abe ngumngani omkhulu kaNzibe umnawabo kaMpande. UMfinyeli waba yinduna kaNzibe lokho okwenza ukuthi uMpande amenze induna yabantu bakwaQunwane ngakwaHlabisa. Siyabathola futhi abantwana bakaMfinyeli laphaya kwaNongoma..

Ukwelamana kwabakwaXulu

 • UBonga uzale uNtuli (hhayi owaseLenge)
 • UNtuli kaBonga yena wazala uMakhathini kanye nabanye…
 • UMakhathini wazala uNtonga , uNomandla kanye nabanye…
  • UNtonga wazala uPhuhlaphansi kanye nabanye…
  • UPhuhlaphansi wazala uDonda owazala uGxabhashe
  • UGxabhashe yena wazala uTshana
 • UNomandla wazala uMgidi owazala uSweli
 • USweli wazala uMapholoba, uMadlozi, uNohadu kanye noMfinyeli.

8 thoughts on “Xulu”

 1. Themba Makhathini

  1.Why abanye bethi Gxabhashe kodwa makuphimiseka sithi Xabhashe. okusho ukuthi okuyikho uXabhashe.
  2. Abami okhokho basuka kulezindawo zakoJozini..kunoMakhathini Flat kunezindawo futhi khona lapho eJozini ezibizwa ngokhokho bethu..ngisho oMsiyane njalo njalo
  3. Kunabanye futhi oXulu kwaMnyathi eFilidi naseNquthu.noma Nkandla.
  4. Into eyosiza ukuthi sibumbe elethu ithimba lezifundiswa nezazi mlando…zibe nekomidi.zenze uphenyo ngemvelaphi yethu nokhokho bethu…ngoba kukhona nokhokho wethu engathithi wayesebenza ngensimbi…

 2. KunoXulu ababejwayele ukukhuluma okhozini babeqhamuka ngapha ngaseMpangeni babenenhloso yokudibanisa uXulu kuze kwakheke incwadi yomlando kaXulu nokudabuka kwakhe. Onolwazi ngicela angicacisele
  Kwenzakalani ngabo?

 3. Ngibingelele koMfinyeli

  Ngicela ukubuza ukuty uMadanga noJiba pho bona bangena kanjani?

  Mina ngihlala kwaQunwane kodwa ngingaphansi kobukhosi bakwaHlabisa kwenzakalani ukuze ngize ngibe ngaphannsi kukaHlabisa?

  Ngicela ukubuza nokuthi indawo eyayigadiswe uMfinyeli yayisuka kupy ize igcine kuphi?

  Kuneskole esila eBuxedeni esibizwa ngoMfinyeli singaphansi kukaNongoma

  Ngyabonga

  1. WhatsApp me on this number 0799635209 ngizokuthumelela lokhu okubuzayo…(Joe Xulu eMgangatho)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *