Xaba

Izithakazelo zakwa Xaba

Nonkosi
Mashwabada

Owashwabadela izindlubu namakhasi
Washwabadela inkomo nezimpondo
Wena owasobodela indlubu namakhasi
Abahlephulisinkwa siyebandla
Basebethi sihleshulwe umtwana
Kanti sihleshulwe nguMlandakazi
Nomboko zinde
Mlotshwa
Nina bakwaSinxe siyakhathala
Nonkosi omuhle nonyawo lwakhe
Zala kubusa nokuncishana

Izithakazelo zakwa Xaba

Umlando wakwa Xaba

Umlando waka Xaba asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Xaba besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Sihwebelana ngolwazi (Sharing is caring)

4 thoughts on “Xaba”

 1. Sanibona, ngicela ongangichazela ngalezithakhazelo ezithi “Seme osenga ezakhe, ezabantu uyazesaba ngoba zinomsingilili, Nhlangothi, Solwayo, Nginikeza…”

 2. Nonkosi unjani
  Ngithanda imizamo yakho
  Uthi bewazi ukuthi ngaphezu kwezi
  Thakazelo thina maShwabade sinezi thopho.umlando wethu usuka ema Ngwaneni,emaHlubini,emaZulwini uze ufike nakaXhosa
  Ngiyabonga
  Yimina uLangalibabe Xaba
  Ngiyatholakala ku 0817548546

  1. Bengicela ungazisa ubuhlobo obukhona phakathi kwabakwa Xaba,Mlotshwa kanye noMsimango ngyabonga🙏

 3. Izithakazelo ezithi “Mthiyane” kanye no”Nginikeza” ziyasebenza kwezinye izingxenye zezwe, kuphela nje ukuthi aziqhakambanga kwezinye. ‘UNginikeza’ kanye ‘noMthiyane’ kwakungamanye amakhehla aphuma ozalweni lwaka Xaba ezindaweni ezithile, emva kokuba umndeni ususabalele kakhulu nezwe. Ngakho iningi lethu alijwayele ukuzisebenzisa. Okumnandi nokumele sigxile kukho ukuthi sonke siwuXaba, sisibongo sinye, ngalokho simunye, singumuntu munye. Isithakazelo which can be regarded as a common denominator ileso esithi ‘NONKOSI’ bese kuba ileso esithi ‘SHWABADA’ noma ‘SHWABADE’. Isithakazelo esithi ‘NONKOSI’ siphinde sisetshenziswe nangabantu bakwa Msimanga noma Msimango. Omunye wobaba bakwa Xaba wangitshela ukuthi abakwa Msimanga badabuka kwaXaba. Kuthiwa omunye wabafowethu emndenini wakwa Xaba waganga nomunye udadewethu khona ngaphakathi emndenini, ngalokho base sebeyaxoshwa. Emva kokuganga kwabo kwase sekukhuzwa kubatshazwa, uma kubatshazwa kwabe sekuthiwa ‘Isimanga!’ Kuthiwa saqhamuka kanjalo-ke isibongo sakwa Msimango. Kwathi-ke uma sebexoshiwe baphuma nesithakazelo sethu esithi ‘NONKOSI’ njengoba besasisebenzisa ngisho nakalokhu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *