Vilakazi

Izithakazelo zakwa Vilakazi

Nzimande
Jili
Binda
Mphephethwa
Wena kaGama
uGama uyedwa kubaPhephethwa
Mantshinga waseMaphephetheni
Owagwaza aze ame ngeklwa
UNgwevu noNgwavuma
Nina baseNgwede neNgwavuma
Nina baseNdondina ngovuma
Sihlase
Wena owadla umkadadewenu wathi akana nyongo akana mhlwehlwe, ibhabhakati
Umhlwehle oduma njenge zulu, wathi useyitheni waqalingana
Walingisa insimu izenza ukumila
Nina abamakhosana amancane ngokuzilamlela
Malinga khulu hohlo
Bamchatha ngohlanga bethi akafe, angafi
Baze banqoba

Izithakazelo zakwa Vilakazi

Umlando wakwa Vilakazi

Abantu bakwaVilakazi badabuka kubantu bakwa Jili behlala ngaso lwandle beziphilisa ngokudayisa usawoti bethengisela zonke izizwe abebakgelene nazo. Lowo sawoti babewuphephetha ukuze kusuke ukungcola. Basithola kanjalo lesithakazelo esithi Mphephethe. Izinyawo zabo zazihlala zimhlophe ngoba babewugxoba ngezinyawo losawoti ukuze ucoliseke. Bathola izithopho ezethi Zinyawo ezimhlophe ngokunyathela izihlabathi zolwandle.

Lesibongo sakwaVILAKAZI basothola ngemibono emibili kwelakwaZulu nelakaNgwane.

Umbono wokuqala kwaZulu

komunye umuzi emndenini wakwaJili kwabe kuno mfazi owayephisa utshwala obuxakile ngenye indlela bububi kuyisitshodo. Ababephuza lobo tshwala babebabaza bebabazile ngenxa yobubi babo. Abantu bavumela ukuthi okudala lotshwala bube bubi ikithi lowo nkosikazi ubuvilakazi uyivila voco. Kwase kuqanjwa lowo muzi ngokuthi ikwaVILAKAZI ngoba kuphiswa utshwala obubi obubangelwa ukuvilapha kwalenkosikazi. Ngakho uzalo lonke lwakulowo muzi lwabizwa ngoVilakazi isibongo.

Ngesikhathi elakwaZulu libuswa uShaka isizwe sakwaVILAKAZI sabe sibuswa uVelaphansi owayebuye ebe usomahlaya kaShaka. Okwathi langa limbe uVelaphansi wenza ihlaya ngenkosi uShaka phambi kwesinduna zakhe. Lesosenzo samthukuthelisa okaMenzi wathumela amanutho ukuthi ayobahlasela abakwaVilakazi. Babaleka bagibela intaba eyayoseduzane nabo base baphosa atshe emabuthweni kaShaka. Kwaphinde kwamcasula lokho uShaka wathi bangamagwala, kwavela esinye isithakazelo esithi GWALA, kepha kukhona abasebenzisa leso sithakazela njengesibongo.

Umbono wesibili ngokuqambeka kwalesibongo eSwazini

Ngesikhathi uShaka ebahlasela lesizwe sikaVelaphansi abanye babalekela eSwazini lapho yafike inkosi uSobhuza wokuqala wabamukela ngezandla ezimhophe. Wabasikela indawo eNgwedze ngasemfuleni Ingwavuma ukuthi bazilimele bezophila. Kuthiwa lababantu behluleka ukulima ngoba bona babejwayele ukuzodayisela usawoti kuphela hhayi ukulima. Kuthiwa bamangala abantu baseSwazini ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi isizwe esimnyama singakwazi ukulima kwathiwa amavilakazi lawa. Phela babengalimi baseseNatali. Kuthiwa impilo yabo yabanzinyana ngempela lena eSwatini. Bakizwa ngo VILAKAZI bonke ke eSwazini abantu bakaVelaphansi wakwaJili.

11 thoughts on “Vilakazi”

  1. Percivelmajozi@gmail.com

    Sibonge isibongeo Sikamame leso langizalwakhona umlado maje akusenjalo sisebebenza 24 hrs akho vila la Umajozi lo ozalwa uMavilakazi iqhawekazi lelo still proud of you mama.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *