Thwala

Izithakazelo Zakwa Thwala

Thwala
Msani
Mtimande
Kunene
Majoka
Nxaba
Mbhekane
Madluvalo
Mthantathwa
Mnguni
Nonqewu
Mgobhozi
Ntetha
Vangisa,
Mvuna
Mageza Ngobisi…
Mqadi
Mbuyisa
Hlobose
Nobela,
Sosingathi
Jakaja…
Mpofana
Ntombela
Zulu
Mpanza
Thabekhulu
Sandanezwe
Nongalo
Mavundla
Siwela
Dubandlela
Soyikasi
Mzingan
Donda…
Motha
Mvulane
Nyamande

Umlando wakwa Thwala

Umlando waka Thwala asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Thwala besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Sihwebelana ngolwazi (Sharing is caring)

1 thought on “Thwala”

 1. AbakwaThwala

  Kubhala u-Mthabisi Mtha Ncube :

  Isibongo sakwaThwala ngesinye sezibongo ezidume kakhulu eSwazini njalo umlando wabo ubanzi, badlala indima enkulu ngeskhathi kubunjwa umbuso kaSobhuza wokuqala. Ingwenyama ebusa manje eSwazini uMakhosetive(Mswati 3), izalwa ngumaThwala uNtombifuthi. Ubukhosi bakwaThwala eSwazini buseBhadzeni yikho lapho indlovukazi ezalwa khona. AbakwaThwala bathola isibongo lesi ngenxa yemisebenzi ababeyenza ebukhosini bakwaDlamini. Kuthiwa abakwaThwala babethwala izinto zakwaDlamini ma ngabe inkosi ithutha kumbe kufanele iye endaweni ethize. AbakwaThwala ngabantu banye nabakwaMotha, ngabeSotho ngokwendabuko, batholwa eSwazini ngeskhathi kufika abakwaDlamini yingakho sithi ngabeSwati abamakhandambili, amakhandambili yizizwe zonke ezatholwa ngabakwaDlamini(kanye nezinye izizwe ezafika nabo) eSwazini. abakwaThwala abayidli inyama yenkomo engenampondo. Ubudlelwano phakathi kweMbube uMswati 2(1840-1868) nabakwaThwala baqiniswa yizimpi ezalwiwa ngamaSwazi phela abakwaThwala ngamagabazi amakhulu kwezokulwa, bebalwa kuphuke imikhono. Yibona abancedisa abakwaDlamini ngeskhathi uNdlunkulu kaMswati wesibili, u-Thandile Ndwandwe ethola umendo eSwazini.

  Izithakazelo zabo :

  Tfwala, Motha, Lukhambule, Mnyamandze
  Mkhonto lodvuma njengelitulu,
  Mafuyankabi, Nshivakati Nkhomo katingeni edamu tiyacabelana,
  Shiva longenatimphondvo, lenetimphondvo tatitsatsa ekhabonina matalankosi nina enatala uMswati wesitsatsu ::

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *