Sibiya

Izithakazelo zakwa Sibiya

Ndaba
Gumede
Sibiya ngenkomo, abafokazana bebiya ngamahlahla
Nina bakwankomo isengelwa emaweni
Ingasengelwa esibayeni akuyona eyakhona
Gumede kaNdaba, umanyelela njengentombi iya esokeni
Mkhananda owafinyelela kubalondolozi
Wemuka noGodokazi way’eMfolozi
UHhiya kwabanani
Okwaphwekwa esendlini
Kwaze kwephulwa esendlini, engazange afe ukufudumala
Mgxebe
Khathi
Nina bakaSotobe kaMpangalala

Izithakazelo zakwa Sibiya

Umlando wakwa Sibiya

OSibiya baphuma KwaZulu endlini encane kaNdaba. Kulendlu uNdaba wazala uGumede, owazala uZingelwayo noZembethe. UZingelwayo noZembethe bazalelwa emzini kayise uNdaba KwaMpokoloshe, owayakhe ngaKwaNobamba. Lamadodana kaGumede aba neziphiwo ezahlukene. UZembethe wayenesiphiwo sokuzingela izinyamazane. UZingelwayo (Gubeshe) wayenesiphiwo sokuthanda imfuyo, izinkomo. Nazo- ke zamthanda kakhulu, zanda.

Lamadodana kaGumede asuka KwaMpokoloshe ngokwehlukana. UZembethe wasuka wayokwakha ngaseziNtabeni zasoPhathe lapho wayephila ngokuzingela izinyamazane njengoba zaziziningi kuleya ndawo. Wazala inkosana yakhe wayetha ngokuthi nguGazu. UZingelwayo yena wasuka wayokwakha phezu kweNtaba eMthonjaneni. Ngenxa yokuthi imfuyo yayimthandile uZingelwayo, izinkomo zakhe zanda ngalendlela zazize zilale ngaphandle kwesibaya zizungeze umuzi wonke. Abantu ababedlula ngaphandle komuzi bathi: “ake nibuke oZingelwayo, bafuye kanjani, babiya ngezinkomo abafokazana bebiya ngamahlahla.” Kusukela lapho uZingelwayo wabe esebizwa ngoSibiya. Kwathi abakaZembethe babizwa ngoGazu owabe eyinkosana.

Ngokuhamba kwesikhathi bahlangana bavumelana ngokuthi basebenzise uSibiya njengesibongo, uGazu abe yisithakazelo sabo. Nangesikhathi besebenzisa uSibiya, basebenzisa uNdaba noGumede abangokhokho babo njengesithakazelo. Ubuhlobo balababantu nabaKwaZulu baphela ngesikhathi iNkosi uJama ishelelwa ngabantwana bayo uMkabayi nomama indodakazi kaZingelwayo (Gubeshe) uMthaniya eyazala inkosi uSenzangakhona. Lababantu bakwaSibiya bakhulu KwaZulu futhi banomlando omkhulu. Enye yamadodakazi kaZingelwayo uLangazana, igane iNkosi uSenzangakhona yazala uMagwaza noNonqgobo. UMagwaza wasala empini yaseNcome mhla zili- 16 kuZibandlela (December) ngowe 1838.

USotobe kaMpangalala kaGazu waba yisiyendane seSilo uShaka. ISilo uShaka saze samthuma ukuba aye phesheya kwezilwandle eNkosini yamaNgisi, uKing George ukuba eyofuna ubuhlakani babelungu. Ngeshwa wabuya iSilo uShaka sebesibulele, lapho khona sabuya nomfana womlungu. Bathi abantu usithathephi isilwane esinamehlo okungathi ngawekati. Lowo mfana wagcina esefunde yonke imikhuba yabantu bakwaSibiya, wagcina igama lakhe sekunguKhathi.

USotobe simthola esebekwe yiSilo saseMgungundlovu, maphakathi neKwaZulu Natali maphakathi nezwe njengengede ebheke bonke labo ababenza okuphambene nomthetho waso. Abantu bakwaSibiya banobukhosi laphaya kwaKhiphunyawo oPhongolo. Leya ndawo bayinikezwe yiSilo uShaka, sathi mabayobheka amaSwazi angangeni KwaZulu. Sayinika iqhawe laso uNogwaza kaNgobe kaMheqwa waseSikhobobo kaMabhabhakazana elayibamba empini yodumo lukaBhambatha kaMancinza Zondi Khandampondo lingenye yezinduna zaseBaqulusini.

9 thoughts on “Sibiya”

  1. Ngibonga nje ngokwazi umlando wakithy kwaSibiya
    Okunhijabulisa kakhulu nje ukuzwa nokwazi ukuthi ubukhosi bakwaSibiya bukuphy, nd bengingabazi kodwa bengihlezi ngizibuza ngabo bt today ngryt ngyabonga.

  2. Uma ngizwa kuthiwa uSotobe kaMpangalala kaGazu wabuya nomfana womlungu okwagcina esebizwa ngoKhathi. Kuza kanjani ukuthi kube nabantu abanalesi sibongo sakwa Khathi futhi bahlobene nabakwa Sibiya?

  3. Sanibona, Ngicela onolwazi acacise ukuthi kungani kuzithakazelo kubhalwe Ndaba Gumede ekubeni nithi uNdaba uzala uGumede? Akufanele kuthiwe Gumede kaNdaba?

  4. Ngokwalo mlando sengiyabona ukuth ukuth kungani abantu bakwaSibiya bekhonzene kungakhathaliseki ukuthi bayazana noma abazani, lokhu bakwenza ngokuthi kusuka ekuqaleni beqale behlangane bevumelane ngokusebenzisa isibongo esisodwa nokuthi benze amanye amagama abe zithakazelo….SIYABONGA BONDABA!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *