Phewa

Izithakazelo zakwa Phewa

Phewa
Mthembu
Mvelase
Wena owavela eNyandeni
Qhudeni
Gqigqizela
Shongela

Izithakazelo zakwa Phewa

Umlando wakwa Phewa

Umlando waka Phewa asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Phewa besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Sihwebelana ngolwazi (Sharing is caring)

15 thoughts on “Phewa”

 1. Historical of Phewa Surname (esigodlweni esikhulu) lapho ngizalwa khona.
  ———————————————

  Ngizalwa endlini🏠 enkulu kuKHOKHO wokhokho👴🏿 (Nolala PHEWA) owaba namadodane awu 05✋🏾 owesuka eMzumkhwane, exoshwe ibhunu🧔🏼 lase plazini, ehamba elala endleleni😭💔 waze wazofika ezingolweni🌏 wakha umuzi 🏠 wakhe endaweni yasokhalweni ngaphambi kwesikole ekuthiwa “iQhinqa High school”. Zabe sezisabalala izingane zakhe zagcwala iSouth coast🌏 yonke ezinye asizazi ukuthi zashona ngalaphi😭💔. Koda iNkosana yakhe “NOYINA” “uMfanekisi” ozala “S’botsheni”, “US’BOTSHENI” ozala ubaba. yasala nabantwana bayo yaze yakha endaweni yaka “SHOBA” eyaqanjwa ngenkomo🐂 yaka PHEWA, ogama layo kwaku “SHAYISHOBA” njengoba nanamhlanje leyandawo ibizwa ngo SHOBA benqamulela ukuthi SHAYISHOBA igama lenkomo yaka Phewa, eyagcina ithengwe iBhunu🧔🏼. Umndeni wahlukana phakathi omunye ungafuni idayiswe, umkhulu waze wayigwaza ngomkhonto🗡️ elwela ukuthi iBhunu liyidube, layithenga noma isinenxeba😭. Loko kwathumela umyalezo wolaka kubadala abangasekho, ukuthi kwadayiswa inkomo engafanele, kwaze kwachitheka isisu kuKhulu💔. This coming Sunday ekhaya kuzokwenziwa lowo msebenzini, (wababelethisi) kukhulu ozosingathwa “Amanazaretha”. Amathuna okhokho yendlu🏠 yakithi endala sesawalanda esigodini sakaShoba, abekwa lapho kwasekwakhe khona umzukulu ka “NOYINA” omdala, ubaba kababa kababa ozala Mina. Njengoba umkhulu “S’botsheni” esena 54 years washona😭💔 Endlini enkulu, ngenhlanhla washiya ubaba ozala thina, okumanje sisenaye…endlini enkulu.

  (Nolala – Phewah👴🏿) wazala kanje👇🏾👇🏾

  (1) Noyina Phewa
  (2) Makhubalo Phewa
  (3) uNgunje Phewa
  (4) Khuzeni Phewa
  (5) Mazinyane Phewa
  ———————————–
  (1) Abantwana ba (Noyina)
  * Mfanekiso Phewa
  * Mandlakayise Mahewu Phewa
  —————————————-
  (2) Abantwana ba (makhubalo)
  * Josaya Phewa
  * Msila Phewa
  * Pholi Phewa
  —————————————

  (3) Abantwana ba (Ngunje)
  * Qashana Phewa
  * Sulumane Phewa
  —————————————–
  (4) Abantwana ba (Khuzeni)
  * Machithijiki Phewa
  ____________________________
  (5) Abantwana ba (Mazinyane)
  * Mathameni Phewa
  * Bhekicala Phewa
  * Speke Phewa
  * Mantongomane Phewa
  * Dube Phewa

  Lesi I sizukulwane sesibili esendeni, lika (NOLALA) 👴🏿
  _______________________________

  [PAGE 3]

  I sizukulwane sesithathu…👇🏾
  ———————————————
  Abantwana ba (mFanekisi)
  * S’botsheni Phewa
  * Daf’lodi Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Mahewu)
  * N/A
  _____________________________
  Abantwana ba (Josaya)
  * Abaveli emlandweni😭
  _____________________________
  Abantwana ba (Msila)
  Abaveli emlandweni😭
  _____________________________
  Abantwana ba (Pholi)
  * Phikinkani Phewa
  * Ng’vise Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Qashana)
  * Bhojabhoja Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Sulumane)
  * Uziboni Phewa
  * Mvotshi Phewa
  * Linda Phewa
  * Gede Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Machithijiki)
  * ukwazikwakhe
  _____________________________
  Abantwana ba (Mathameli)
  * Skhulwane Phewa
  * Khuvu Phewa
  * Mthenjiswa Phewa
  ____________________________
  Abantwana ba (Bhekicala)
  * Mfana Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Speke)
  * Mafutha Phewa
  * Tsotsi Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Mantongomane)
  * Bhoyibhoyi Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Dube)
  * udoda Phewa
  * Mncupheni PHEWA
  * Ndabazakhe Phewa

  END OF ISIZUKULWANE SESITHATHU.
  ——————————————–
  (PAGE 4)

  ISIZUKULWANE SESINE.

  Abantwana ba (S’botsheni)
  * Mkhulunyelwa Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Dafulodi)
  * Nkosini Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Mfana)
  * Abaveli emlandweni😭
  _____________________________
  Abantwana ba (Phikinkani)
  * Abaveli emlandweni😭
  _____________________________
  Abantwana ba (Ng’vise)
  * Abaveli emlandweni😭
  _____________________________
  Abantwana ba (Bhojabhoja)
  * Jabulani Phewa
  * S’khumbuzo Phewa
  * Philane Phewa
  * wele Phewa
  * Nhlakanipho Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Ziboni)
  * Akabanga nabo.
  _____________________________
  Abantwana ba (Mvotshi)
  * Abaveli emlandweni😭
  _____________________________
  Abantwana ba (Linda)
  * Abaveli emlandweni😭
  _____________________________
  Abantwana ba (Gede)
  * Abaveli emlandweni😭
  _____________________________
  Abantwana ba (Kwazikwakhe)
  * Akabanga naye Umfana.
  _____________________________
  Abantwana ba (Skhulwane)
  * Azange abe nabo.
  _____________________________
  Abantwana ba (Khuvu)
  * S’thembiso Phewa
  * Poto Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Mthenjiswa)
  * Azange abe nabo.
  _____________________________
  Abantwana ba (Mfana)
  * Azange abe nabo.
  _____________________________
  Abantwana ba (Mafutha)
  * Azange abe nabo.
  _____________________________
  Abantwana ba (Tsotsi)
  * Abaveli emlandweni.
  _____________________________
  Abafana ba (Bhoyibhoyi)
  * Bongani Phewa
  * Khethabahle Phewa
  * Bheki Phewa
  * Dumsani Phewa
  * Muzi Phewa
  ____________________________
  Abantwana ba (Doda)
  * Abaveli emlandweni.
  ____________________________
  Abantwana ba (Mncupheni)
  * S’yanda Phewa
  _____________________________
  Abantwana ba (Ndabazakhe)
  * Abaveli emlandweni😭

  END OF ISIZUKULWANE SESINE.
  ========================

  ISIZUKULWANE SESIHLANU🖐🏾

  (PAGE 5)

  Abantwana ba (Mkhulunyelwa)
  * M’zikabani Phewa
  * Delani Phewa
  * S’thembiso Phewa
  ———————————————

  Lomlando usaqhubeka Bo mvelase, ungithathe 2 year’s siwuhlanganisa njengendlu eNkulu nelawulayo, Njengoba sizalwa khona endlini🏠 enkulu, ephethe is’PHEWA esise South Coast. Lomlando wama khehla👴🏿👴🏿 kuningi ekuqoshwe ngako phansi…✍🏾 ngyani challenge nonke bo Mvelase, ukuthi nize ngaphambili njengo Mndeni wakithi nazi imvelaphi yenu, nalapho niphethwe khona… Enkoc🙏🏾

 2. Ngyabonga kakhulu ukuzwa ngevelaphi yami. Akukho engikwaziyo kodwa ngikhule ngazi ukuthi abakwa Phewa bavela ebasuthwini imvelapho yabo ngokwazi kwami ekhaya umkhulu ume ethakaza uthi…. Phewa Mvelase Hlengabuntu Gqigqizela msuthu omhlophe wena owehla ngeslulu uvela enyandeni. Ngyabonga

 3. Imilando engisayizwile ikathathu.
  1. Kokunye kuthiwa abakwaMthembu bahlobelene ngokomoya nabakwaPhewa. Lokhu kwavela ngokuthi uPhewa (gama lakhe) wabaleka kubo ngenza yenxushunxushu yomndeni noma noBaba wakhe. Ekusabeleni impilo yakhe wakhoseliswa kwaMthembu. Ukubonga kwabakwaMthembu wathi uPhewa abomndeni wakhe bazothatha izithakazelo uMvelase, Gqigqizela – ukubonisa ukubonga ukuphela. Ngamanye amazwi abakwaMthembu are spiritual brothers and sisters, noma ke kungacacile ukuthi lokhu komoya okwanomphela noma okwesikhashana.
  Isibongo salapho ezalwa khona uPhewa ngempela, isibongo nezithakazelo akuphathwa…

  2. Kokunye kuthiwa umntwana womfana wakwaMthembu igama lakhe okunguPhewa wabalekiselwa iNkosi yangalesosikhathi ngokufihlwa kwinyanda yakwaMabaso ukumyisa ekuphepheni. Ingakho ziqala zifana izithakazelo zakwaPhewa nezakwaMthembu. Uyena loPhewa noma Indodana yakhe uSofehle owehlala lapho esekwikwaNyuswa kuyakoValley of the 1000 Hills okhule wabanamadodana amabili athe mayebalekela ukuhlaselwa iNkosi uShaka, ahlukana ngezindlela. Oyedwa uye lapha esekwi koNdwendwe kuzekufike koMzinyathi. Omunye wehla nogu waya eSouth Coast.

  3. Omunye umlando uqala uthi kwakunamadodana amabili akwaMthembu – uSofehle omdala noSivilibane omncane. Kuthiwa uSofehle wahlangana neNkosi uShaka ukuhlasela umfowabo uSivilibane – wamdlela imfuyo yakhe. Kuthe makukhothama iNkosi uShaka, uSofehle wazama ukuzifihla ngokuzibiza ngesibongo sakwaPhewa. Ngokuhlala ejeqeza isitha uSofehle wathi abafana bakhe abahlale ngokuhlukana. Basebesabalaleka ‘eNatali’.
  Uma kuyiqiniso okwalomlando ngethemba sagezwa isikhali sasekhaya.

  IZITHAKAZELO zakwaPhewa
  MVELASE,
  SHONGELA,
  OWAVELA ENYANDENI,
  GQIGQIZELA,
  HLENGABANTU,
  MSUTHU,
  KHETHA,
  WENA OWEHLA NGESILULU,
  UMLAMULA NKUNZI ABANYE BEZIYEKA ZIBULALANE,
  UMAGEZA ASHIYE INSILA EMFULENI ABANYE BEBUYA NAYO,
  ULUGODO OLULALA AMANKANKANE,
  UNOGWAJA OKHOTHANYELWA AMABHUBESI,
  INHLAMBI EBHUKUDA KOZINGWENYA,
  S’BONDESIHLE ESAMILA KUMUNTU EMZIMBENI – MANGABE ASIMILANGA NGABE UMUNTU AKEKHO…

  1. USofehle akazalwa noSivilibane…
   Kodwa uSofehle uBaba ka
   1.MlamulaNkunzi
   2. Sivilibane
   3. Nkehli
   Zontathu lezinsizwa zabaleka KwaZulu zibalekela uShaka..
   Uma sezibalekile…
   Zafika zahlukana indawo ezaya kuzo… ukuze uShaka mefika angabulali bonke…

   UMlamulankunzi wasala eMarianhill kwisi Godi seNkosi uShozi…

   USivilibane waya kaNyuswa…

   UNkehli waya eSouth Coast…

   Izithakazelo engizaziyo Mina aziwufaki uMthembu…
   Kodwa zithini…
   Phewa
   Mvelase wena owavela enyandeni..
   Shongela
   Msuthu
   Hlengabantu
   Gqigqizela
   MaThanda kubukwa njenge sakabuli
   Sbonde esamila emzimbeni womuntu sangamenza lutho.. etc

   Lo one information efaka uMthembu u totally wrong… akakukhiphe nje lokho ekhanda lakhe…

 4. Ngiyafisa nami ukuthola incazelo ethe thuthu ngesbongo sami sakwa Phewa umlando waso nethakazelo zakhona ngokulandelana kwazo

 5. Engikwaziyo ngezithakazelo zakwa Phewa
  Mthembu
  Mvelase
  Wena owavela eNyandeni
  Dunjwa
  Mjantshi ka Thobela
  Owehla nekhathazo nenkomankoma
  (Ukuqhubekela phambili angisakwazi)

  1. Sihle Lincoln Phewa

   Ngokuzwa ngabadala , uPhewa usuka eLesotho wayebizwe iSilo uShaka ngoba wayazi amakhambi . Wabe esehlala kwaZulu ngokusiza uMntwana ka Senzangakhona waze waba nabantwana . Sabe sesingeniswa kwaZulu saphila isizulu sabangamaZulu. Sangeniswa ngaphansi kwesizwe samaQadi singeniswa ngenkomo (inkomo eyahlatshwa sabe sesiba amaqadi). Okusho ukuthi wonke umuntu wakwa Phewa uphuma kumuntu oyedwa u Nyangisa waqanjwa kwathiwa uNyangisa bethathela ekutheni wayezonyanga inkosi yamazulu Umadume ehlezi kaMenzi.

   Emveni kokuba u Dingaan esebulale inkosi uShaka wasixosha thina njenge sizwe samaQadi abanye abantu bakwaPhewa baya ngase Tongathi kukhona oPhewa ngaso Tongaat.sehla njalo ngentaba uSindiso (ngase Osindisweni Hospital) abanye oPhewa basala laphaya uma siqenda ukwehla intaba endaweni okuthiwa iseNtaphuka. saqhubeka njalo ngoba ababehambe phambili bathumela isigijimi sizositshela ukuthi khona indawo enhle esebeyitholile kepha igcwele izinyathi babe sebezishaya izinyathi zahamba zayiyishiya indawo.
   Ngesikhathi sisuswa kwaZulu inkosi yamaQadi Kwaku Dabeka ayiyisizele uMqhawe owayezothatha ubukhosi kuyise.

   Laba ababe phambili babe hamba nenkosi UDabeka emveni kokuba sebezixoshile izinyathi indawo yabe isibizwa ngo Mzinyathi (emuzini wezinyathi) umuntu owaqala ukwakha umuzi eMzinyathi kwakungu Madlokwane Ngcobo kwazise ubukhosi kwako bakaw Ngcobo ne Nkosi YamaQadi Kwakungu Dabeka Ngcobo.namanje inkosi yaseMzinyathi UNgcobo. Ababesele ngemumva besebezwile ukuthi abaphimbili bafuna ukumbulala umntwane Nkosi uMqhawe lo okwagcina kuqanjwe ngaye iskole uMqhawe high school, bamcashisa umntwana la ababephumule khona ezihlahleni ngase Ndwedwe.

   Bathe mabefika babuzwa ukuthi ngabe nimshiyephi umntwanenkosi uMqhawe, bathi simshiye eKwazini kwethu ,kusuka ngalesiskhathi igama laleyandawo yabizwa ngokuthi kuse Kwazinikweni known as eKwazini.Izibongo ezaziningi esizweni samaqadi itha oPhewa, Ngidi Ngcobo ebukhosini kanjalo noMagwaza. Izingane zikaNyangisa Kwaku uBukhali (okwakuthiwa uthangazana elaluhlanza lushiya ngoba wayezalisa),uBukhali wazala u UMbumbulu ozala oPhewa abaseMzinyathi bese kuba uMdludlwana wendlu yaseNanda eNgcongcweni, bese kuba uNgazane owadingiswa wayokwakha le ePortsherpston wadingiswa ngokungaboni ngasolinye. Kukhona okwakuthiwa uSvilibane engingasakhumbuli noma Kwaku umfowabo ka Bukhali yena wahamba wayokwakha laphaya eBotha’s hill kwaNyuswa abafwethu bakhona bakhonze ukubhinca. ngokuqhubeka kwesithi abaye bahamba bayohlala emaplazini Encwadi kanjalo ngokuthuthuka nokuphuncuzeka abanye baya basondezela imisebenzi bayohlala e Larmont ,eMlazi kanjalo nase Adams.

   Izithakazelo zithi Phewa , Msuthu, Mvelase Qgiqgizela sicubu kasosiwa sidliwa ngokuphekwa. Asihlobani namuntu ngaphandle komuntu wakwa Phewa. Esihlobene noMthembu yena UMvelase uwavela eNyandeni thina suMvelase owehla ngesilulu. Sihlobana nabantu ngomabethu.oShongela bavela manje noPhewa ka Ngazana owaya ePortshepstone.noDunjwa bangena manje. u Phewa owafika uNyangisa kwakuthiwa uNogwaja okhothamelwa amaBhubesi babesho ngoba wayehlonishwa amakhosi ngoba wayenza kahle umsebenzi wakhe wokulapha.

   Ngiyanithanda Mavelase zingane zika Nyangisa. Amen!!!

 6. Mina umkhulu wam wangitshen ukuthi kahle kahle thina sabakwaMthembu size sibize uPhewa nje ingoba sasuka kaZulu land sibalekela impi kaShaka okuthe masifika lasasizobhaca khona sasesihlukana phakathi kwabakhona Abathi bazozibiza uPhewa okwakuyigama lelinye lamakhehla akwaMthembu abanye bathi cha thina szoqhubeka sizibize uMthembu….izithakazelo zakwaPhewa mina ngazi ukuthi zithi Phewa kaMvelase owavela enyandeni yemikhonto (coz kwakunengane eyayifihlwe khona kuleyonyanda yemkhonto okwakungu pewa/pewula ngeskhathi sayo impi kaShaka)beseziqhubeka zithi uMthembu owathemba inj imithi wathi izozala badl amasi kanti amasi enja awadliwa..Hlengabantu…kaGcigcitheka or Gcigcizela m not 100% sure ukuthi which is which between the two but if I remember correctly uGcigcitheka….amakhehla okuyiwona ayewazi from his father kwakubi Manqoba kaNgcwaku,uNgcwaku,kaSivilibane,uSivilibane kaSofehle,uSofehle kaMbewu,uMbewu kaShengula uShengula kaMgcagca,uMgcagca kaFusi,uFusi kaMvelase,uMvelase kaMthembu…I hope khona ozovela angfakazele noma ozoba nalo ulwazi ngalokhu esengikushilo nami

  1. Hello Shongela,
   Am so excited to hear/learn about your historical input.
   It is our considered view that we,who are still alive,should come together to pen down our History for generations to come.
   I do like your contribution. It dovetails to ours.
   Let us make effort to meet…soonest.
   Kind regards Hlengabantu.
   Thulani Phewa.

  2. Cebolenkosi Phewa

   Ngyabonga nami ukthola lolulwazi bengihlale ngizibuza ukuthi kanti thina ithini imvelaphi yethu, uma ngingabuza nje kafishane nakhona uma unalo ulwazi kwayiyiphi leyompi kaShaka ngoba walwa izimpi eziningi?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *