Ntshingila

Izithakazelo zakwa Ntshingila

Dlabane
Umgwamanda wamaSwazi
Abangahlulwa yilutho
oMakhanya ebuMnyameni
oMavula kuvaliwe
Abeqa umfula ugcwele
maDlabane weziNdlovu
Siphepho sawoLanga
oMlangeni abafika kuqala kusemnyama ezweni
oLanga libalele, oNdlebe zikhanya ilanga
Bona abangangezwe ingongoni zasemavaneni
Abangagezi ngamanzi abageza ngobisi
Wena sidwaba esinothuli, singabangcwaba seza nomlandakazi
Bona abaqeda ubombo ngokuhlehletela belomba, belomba belibuyelela
oNdlovu zadla ekhaya ngoba ziswele abelusi
oNdlovu kayisitheli bathi uyibone ngani uyibone ngamanzi ukudungeka
oNdlovu kayihlehleli emuva
oNdlovu kayiphikiswa
oNdlovu kayikhohlwa
uDada labhula amanzi ngonyezi laphuma lawathintitha emadwaleni
Usilevu singakanani, singangamashoba enkomo
omadla inkomo bebodwa
uMgiqika njengethambo elagiqika esibayeni sendoda
Ithambo lona elahlula umthakathi
Ithambo lenyoka elihlaba elimzondayo
uMahhemu owahhemula amakhanda amadoda
umhlinzi wamakhanda amaMpondo
Wena kaPhuthazizulu, waka Mahelele, wakaMgubo
owasusumeza indoda ngobhoko
Wena kaSawane, wena mfo kaMfene mbili
owathatha enye wayinika umfokazana
Mahhemu

Izithakazelo zakwa Ntshingila
Izithakazelo zakwa Ntshingila

1 thought on “Ntshingila”

  1. Thembisile Ntshingila

    Ntshingila, mngubo, mntungwa, mbabala empofana bolanga
    Mntungwa siziba siluhlaza ngoba silala ivuvumanzi Thina kaNtshingila asilibulali ivuvumanzi.
    Umgiqika onjengethanga, ususumeza owasusumeza umuntu ngobhoko entabeni kaMagcabhana ngempi kaLusawana, owehla entabeni bathi uthweleni? Inhloko nephaphu kanti izikhali.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *