Nkosi

Izithakazelo zakwa Nkosi

Ndlangamandla,
Mphazima, Mntungwa,
Mawandla kaNdlela,
Nina baseMandlovini,
Mlotshwa, Siwela,
Mphazima kaLanga,
Nina bakwaLanga libomvu, elashis’amabel’ezikhuthali,
Mabuya sezembethe’ugogwane,
Mlotshw’akangakanani, ngoba nasentendeni yesandl’uyahlala,
Wena owaphath’induk’emnyama washay’amanzi, kwavel’udaka,
Nkonjane yenkosi,
Mpangazitha!

!<– wp:heading –>

Umlando wakwa Nkosi

Umlando waka Nkosi asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Nkosi besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Siwabelana ngolwazi (Sharing is caring)

2 thoughts on “Nkosi”

 1. AbakwaNkosi [ Ndlangamandla]

  Abantu bakwaNkosi Ndlangamandla kusengabantu bakwaKhumalo , bangaMantungwa Nguni ngokwezigaba zabaNguni , kanti futhi bangaMantungwa ngokozalo ngoba bazalwa nguMntungwa kaMbulazi njengabantu bakwaKhumalo .

  Ngesikhathi sokubusa kweNkosi uShaka kwaZulu umuntu owayebusa, noma owayeyinkosana yabantu bakwaKhumalo kwakunguMagugu indodana kaGasa owayenomuzi wakhe waseSikhabeni. Waqale wakha eBabanango, kodwa ngofokuhamba kwesikhathi wabuyela kwelaseNquthu. UMagugu nabantu bakwaKhumalo bakha ezintabeni zaseBabanango kuhambe njalo kuze kuyofika eNondweni. Babakhelene nabakwaKhoza kanye nabakwaMchunu, abaseZibisini kanye nabaseMancubeni. Kwabuye kwaba noqhekeko phakathi kwamadodana kaGasa oMagugu inkosana kanye nabanawakhe oDonda kanye noSiwela. Bamshiya uMagugu bahamba noyisomncane uMashobana kanye nendodana kaMagawozi uBheje. Bahamba njalo baze bayofika ngaphesheya komfula iSikhwebezi, lapho uDonda wafike wakha khona umuzi wakhe awubiza ngokuthi kuSezizibeni. Ngalokho wabizwa ngokuthi unguDonda weZiziba. Kwathi uBheje yena wakha umuzi wakhe eNgome owaziwa ngokuthi kuseTsheni likaBheje. USiwela kabange asafika yena kulolu fuduko, kodwa yindodana yakhe eyafika uMlotshwa, yakha umuzi wayo waSothulini eduze kwegquma Amaphondwana. Kwathi uMashobane yena wayokwakha umuzi wakhe endaweni kusukela eSikhwebezi kuze kuyoshaya eMkhuze.

  Umuntu oyinzalanantu bakwaNkosi nguSiwela indodana kaGasa. USiwela wazala uMlotshwa owazala uLanga yena wazala uMphazima..owazala uSodlaka

  Isibongo sakwaNkosi savela ngesikhathi amaNtungwa akwaNkosi esephethwe nguSodlaka owayebuye aziwe ngelikaNdlovu. USodlaka lona wakha umuzi wakhe wawuqamba igama elithi kuseZindlovini noma EMandlovini. Kuthiwa wayenqabela abantu ukuba bangene emuzini wakhe waseMandlovini ethi ”Akungenwa la, ikwaNkosi la, akungenwa la’ kwase kuthiwa abantu bakaSodlaka ngabakwaNkosi oNdlangamandla. Kuthiwa uSodlaka wayengafuni amadodakazi akhe agane ezinye izibongo , efuna bagane kwaKhumalo . Bathi ngelinye ilanga wamangaza abantu ngokuthumela amadodakazi akhe ukuba ayogana eMantungweni akubo kwaKhumalo..Lezi zintombi kuthiwa zafika kwaKhumalo zembethe izikhumba ezishukiwe, kwase kuvela isithakazelo sabantu bakwaNkosi esithi” >OMabuya sezembethe ugogwane’.
  Kwaqala ngaleso senzo sikaSodlaka ukuganiselana kwabantu bakwaNkosi nabakwaKhumalo, kuze kube namuhla bayaganiselana.

  Siyaxolisa Mantungwa aluhlazana njengencushana asikwanga ukuthola ukuthi ubani ozala uNdlela uYise kaMawandla kepha esikutholile ukuthi uyena owazala abakwaNkosi abasezweni lakwaNgwane eSwazini

  UKwelamana kwabakwaNkosi ::

  UMmusi II wazala uNdabezitha

  UNdabezitha wazala uMbulazi uMntungwa owazala amadodana amabili okunguMabaso owazala abantu bakwaMabaso kanye nomnawakhe uKhumalo owazala abantu bakwaKhumalo.

  UKhumalo wazala uMkhatshwa nabanye

  UMkhatshwa wazala uZikode owazala uMashobana uYise kaMzilikazi , amanye amadodana kaZikode ngoGasa kanye noMagawozi uYise kaBheje

  UGasa wazala uMagugu [inkosana] , uDonda [uDonda weZiziba] , kanye noSiwela owazala abantu bakwaNkosi

  USiwela wazala uMlotshwa [hhayi isibongo] owazala uLanga

  ULanga wazala uMphazima

  UMphazima yena wazala uSodlaka [uNkosi odlangamandla]

  UBukhosi bakwaNkosi buse-Ngoje

  Izibongo ezihlobeni nabakwaNkosi :

  Mabaso

  Khumalo

  Nyawose

  Khulu

  Macozoma

  Siwela [Mntungwa]

  Izithakazelo zakwa-Nkosi

  Mntungwa, Mbulazi
  Ndlangamandla,
  Mphazima, Mntungwa,
  Mawandla kaNdlela,
  Nina baseMandlovini,
  Mlotshwa, Siwela,
  Mphazima kaLanga,
  Nina bakwaLanga libomvu, elashis’amabel’ezikhuthali,
  Mabuya sezembethe’ugogwane,
  Mlotshw’akangakanani, ngoba nasentendeni yesandl’uyahlala,
  Wena owaphath’induk’emnyama washay’amanzi, kwavel’udaka,
  Nkonjane yenkosi,
  Ndabezitha !

  Kubhale INtungwa Lasenhla kwaSokhumalo

  #Source uBaba u- Z.A. Khumalo ,eNkonjeni

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *