Ngubane

Izithakazelo zakwa Ngubane

Mbomvu – Somahhashi – Nyoniyezwe – Nomafu – Myaluza – Ngcukumane
Zikode elimhlophe
Matomela – Nzombane – Ngogozabantu – Nomasikisiki
nyon’esindwa isisila sayo
Ndoda kaNyamazane
KaSodlelezi esadl’amabele amhlophe sawashiya nenkehlane
Ngcingcw’ephuza kwezid’iziziba
Uma ingaphuza kwezimfushane umlomo ungabuya nodaka
Vathu oluphezulu ngoba oluphansi olwabafokazane
Nina baseMabovini okwakhala inkomo kwakhala imbuzi kwasha imizi

Nomaphikwane

Izithakazelo zakwa Ngubane

Umlando wakwa Ngubane

Abantu bakwaNgubane babuye baziwe ngokuthi ngaMabomvu noma ngabantu baseMabomvini. Yingaphansi kobuholi buka Somahhashi lapho kuvele khona leligama lesizwe saMabomvu elalisuselwa kukhokho wabo uMbomvu kanti kwase kuchume leli laManandi amahle. Abawazi kangcono umlando bathi inkosi uSomahhashi kwafika okhokho bayo ilele ebusuku bayinika leli gama laMabomvu. Ukusukela ngaleso sikhathi abantu bakwaNgubane baziwa ngokuthi a’Mabomvu’. Isibongo sakwaNgubane sona savela ngoNgubane indodana kaNgwane.

Ake siwelamanise aMabomvu

Abantu bakwaNgubane bazalwa kwaMkhize , bazalwa uNomafu indodana yenkosi uSibiside

  • UNomafu wazala uNgwane
  • UNgwane wazala uNgcukumane
  • UNgcukumane wazala uMyaluza
  • UMyaluza wazala uNgogozabafo
  • UNgogozabafo wazala uNgubane okwavela ngaye isibongo sakwaNgubane
  • UNgubane wazala uNomaphikela
  • UNomaphikela wazala uMbomvu
  • UMbomvu wazala uNyonebomvu
  • UNyonebomvu wazala uNdlovu [hhayi owesibongo]
  • UNdlovu wazala uMatomela noNzombane

Kuthiwa uNzombane wayeganwe izintombi ezimbili zakwaNgcamu ezabe ziyezelamani. Lezo zintombi zamzalela uHhomoyi owaba iqhawe leSilo uShaka kaSenzangakhona. Amanye amadodana kaNzombane kwaba ngoSomahhashi kanye noMbeswa. UMbeswa wafudukela ezweni samaHiligwa, wabuye wajika wazokwakha endaweni osekuthiwa yise Bulwer namuhla. UMatomela waNgubane akahlobene nowakwaZuma.

3 thoughts on “Ngubane”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *