Ngobese

Izithakazelo Zakwa Ngobese

KHABA – XONGO – MEHLOKAZULU – MKHUMBIKAZULU – NONJINI – GUDLUMKHONTO – MDONSWA – MLAMBO
BANTUNGWA ABAMNYAMA
MDLABELA – MNTINTISA – GAMNDANE – PHALANE – MZONGELA – MBIKWA – MALABELA – SOTHULISA
NTINDE LASENTUZUMA
ENADELA UMBUSO NAWUNIKA ABEZIZWE NAQONDA UKUHLUPHEKA
NINA ENAKHISHWA NGENONI EMGEDENI
NINA BAKWA NKONYANE KAZIBUKIZULU
NINA BAKWA NYATHI INGALALA NGECELE KOBE KONAKELE
NINA BAKA NOMASHINA NGOBA ESHANAZE UMUNTU NGEJOZI
NINA BAKWA QHAMBULE BETHI UYAMINYA
MABHEKANA NEMPI YASE SANDLWANE
NINA BAKA MAGQOBHAGQOBHANE YAYIKADE IHLOKOLOZWA
MAQUNGEBE AMAHLE

izithakazelo zakwa ngobese

Umlando wakwa Ngobese

ABANTU BASE-MAQUNGEBENI KUTHIWA BABEHLALA EMIGEDENI NGASE-NTABANTUZUMA, KWAZE KWABA NEZINSOLO ZOKUTHI BANGAMAZIMU, KODWA ZAPHELA UMA KUBONAKALA IMFUYO ENINGI KANTI FUTHI BENAMASIMU. BAVELA KAKHULU NGESIKHATHI INKOSI U-SENZANGAKHONA ZULU ETHATHA SITHOLE SAKHONA U-MPHIKASE WABA UNKOSINKAZI WESITHUPHA KA-SENZANGAKHONA.

INDAWO YABO YAYISUKA E-BABANANGO IZE IYOMA NGOMFULA UMZINYATHI.NGALESOSIKHATHI BABEHOLWA U-XONGO OWALANDELWA INDODANA YAKHE U-SIHAYO OBUSE NGESIKHATHI SESILO SASO-NDINI U-CETSHWAYO , U-SIHAYO UZALE U-MEHLOKAZULU NO MKHUMBIKAZULU, U SIHAYO UKHOTHAME NGESIKHATHI U ZIBHEBHU ECOBOSHISA IZIKHULU ZASO NDINI NGO 1883.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *