Ngidi

Izithakazelo zakwa Ngidi

Hlomuka
Bophela
Busane
Fuyane
Mazinga
Mlalazi kaNoxhaka
Laka lathengwa ngembuzi
Imbuzi kwakungeyempongo
Wena bhaka laseMakhasi
Wena nyoka zakhwela emthini zingenanyawo
Wena nkomo zehla ngelengiso estikini
Wen’okandunu mabukwa yombili abasezitheni nabasekhaya
Dlokwe lendlovu
Jiji Mankononkono
Geza ngenhla abafokazana begeza ngezansi
Mnguni

Izithakazelo zakwa Ngidi

Umlando wakwa Ngidi

Abantu bakwaNgidi bangamaNguni angamaLala ngokwezigaba zobuNguni. Abantu bakwa-Ngidi baphuma ozalweni lukaVumizitha ozala abakwaNgcobo. Abantwana bakaVumizitha abaziwayo uNgcobo, uMkheshane kanye noNgidi. Akucaci ukuthi balamana kanjani kodwa siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi bazalwa omama abahlukene. Umlando uyakuveza ukuthi uVumizitha wayeliqhamukisa kwelakwa-Mthethwa kodwa wazinza kwelaseNkandla. UNgidi njengezinye zezingane zikaVumizitha wakhulela khona ezintabeni zase-Nkandla.Kunemibono eyahlukahlukene ngempilo kaNgidi; abanye bathi kwathilapho sekufanele kubekwe umuntu ozophatha abantu, uNgidi wahambawayogeza emfuleni isikhathi eside. Kuthe esahambile kwabekwa uNgcobo ukuba aphathe abantu. Kuthiwa yikho uNgcobo ethoshwa ngokuthi ‘Ngcobo omkhulu’ ngoba wathatha isihlalo sobukhosi kanti kuNgidi kuthiwa ‘Ngid’omhlophe’ ngoba wachitha isikhathi eside egeza emfuleni. UNgidi wabe esejokola esehamba, engaselutho.

Kuthiwa ngokubona leso sigameko base bemxoshisa ngohlangothi lwenkomo okwenza ukuba babe oHlomuka ngoba bahlomula uHlangothi lwenkomo.Okunye okuvelayo ngoNgidi okufakazelwa yibo bonke abantu bakwaNgidi ukuthi wayenolwazi olunzulu lwamakhambi. Wayelapha abantu abaningi, ikakhulukazi laba ababengamakhosi. Kuthiwa uNgidi wahletshelwa ngabantu ukuthi uzobulawa ngoba esize imbangi yenkosi. Kuthiwa lowomuntu wathi, ‘Bophela mfo kaNgidi, bayeza bazokusoconga ebusuku’. Kuthiwa ilapho-ke kwavela khona isibongo sakwaBophela. Endaweni yaseMakhabeleni eKranskop kuthiwa kade sikhona lesi sibongo sisetshenziswa kakhulu amadodakazi akwaNgidi. Bathi uBophela wasetshenziselwa ukudukisa umkhondo ngoba bawela uThukela bebalekela izimpi ezazibheduke eNkandla. Kanti eGingindlovu bathi uBophela isithakazelo esavela ngesikhathi ukhokho wabo uNovela ebophele izinkomo zabantu wahamba wayolima ngazo engazicelanga.

4 thoughts on “Ngidi”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *