Ngcobo

Izithakazelo zakwa Ngcobo

Mapholoba
Nyuswa
Fuze
Mavela
Mafuza afulele njengefu lemvula
Mashiya amahle ngath azoshumayela
Dambuza
Mthabathe
Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepensela
Malala efake umunwe endunu
Avuke ekuseni awuncinde akhombe ilanga

Mavulankungu kuvele ilanga
Sididane
Ngongoma
Maqadi amakhulu
Mbili

Izithakazelo zakwa Ngcobo

Umlando wakwa Ngcobo

Kuthiwa umuntu wokuqala owaba yinzalabantu, simthola akhe umuzi wakhe eduze komfula uThukela, ezansi nawo. Igama lakhe kuthiwa nguVumezitha. UVumezitha wazala amadodana amaningi, kodwa engizowabalula lapha ayezalwa ngunina oyedwa kwaba nguNgcobo kanye noMkheshana. Izibongo ezithinte oNgcobo zivela kulaba bantu ababili, abangamadodana kaVumezitha.Ukuze izinto zihambe kahle kufanele sizicaze kahle izindlu zakwaNgcobo, kusukela endlini enkulu yakhona size sifike endlini encane

Abakwa Nyuswa

Lena yindlu enkulu yakwaNgcobo. Yaziwa ngokuthi yiNkumbemfece. Lokhu ngizobuye ngikuchaze ukuthi kwavela kanjani, ngoba kuvela kwenye yamadoda akwaNyuswa lokhu kweNkumbemfece. Abantu bakwaNyuswa kuthiwa babakhe eduze komfula obizwa ngokuthi iMamba, ongumngenela woThukela njengoba bengishilo ukuthi inzalabantu yakwaNgcobo yayakhe eduze koThukela. Indlu yakwaNyuswa isukela kuVumezitha uqobo, ozale uNgcobo kanye nomnawakhe uMkheshane. UNgcobo yena uzale uDingile, uDingile uzale amadodana amabili, oNyuswa kanye noZonca. UNyiswa yena uzale uYenesi, kwathi uZonca yena wazala uMaguya. Kuthiwa uYenesi katholanga ndlalifa, kwase kuthi uMaguya wasendlini encane wangena umkaYenesi ukuze amzalele indlalifa. Nempela wazala uMbhele, yena wazala uMapholoba wodumo lwakwaNgcobo. UMapholoba uzale amadodana amathathu oSihayo (inkosana), moMvela(ikhohlwa), kanye noMgabi. Lawa kwakungamadodana kaMapholoba,ngezindlu zawo.USihayo uzale uDubuyana yena wazala uDeliweyo, yena wazala uMqedi namnye amakhosi. Kanti uMavela uzale amadodana amabili uMkhalelwa kanye noSindila. UMkhalelwa yena uzale uDikwayo yena wazala uSotobe. Kanti uMgabi, yena uzale uNcume, yena wazala amadodana amabili oMshiswa noMnkwantshi. Ngesikhathi sokubusa kukaShaka kwaZulu, kwaNyuswa kwakubusa uMapholoba. Bathi noma izinsuku zase zihambile , insizwa endala yayingayishiyi edlamabele. Ngoba phela uMapholoba simthola esaganwa ngudadewabo kaZihlandlo waseMbo(kwaMkhize).

1 thought on “Ngcobo”

  1. Ngiyabingelela, ngicela ukuphawula la ngephutha elikhulu.UNgongoma akazali uShangase kodwa uzalwa uVumezitha,ngoba bayisendelinye noNgcobo noNgidi.UVumezitha uzalwa uMthebe yena azalwe uMnguniLala.Ngyabonga

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *