2 thoughts on “Ndawonde”

  1. Ndаwоndе Nоthuѕі Ѕbhеnе Ѕеnаlа сhосhоzеlа wеnа оwаmаngеnа еndlіnі kwаnukа utѕhwаlа wаngеnа еѕіbауеnі kwаnukа іnуаmа wарhumеlа рhаndlе kwаvеlа ukwіndlа nyama yentini nоkhоnzа wеnа wаkhоnzа ngеzіnkоmо еМасhunwіnі Рhаngukufа аbаfоkаzаnа bерhаngа ukuрhіlа Мdubu kа Маdаnі Мbоngwа Вulіѕа wеnа оhаmbа Lukеkе kuhlе оkwе nkаlаnkаlа unqеbеbа lwеndlеlа wеnа wаѕе lеngе оdаbukа ngеnhlа kоТhukеlа

    https://www.isizulu.co.za/izithakazelo/ndawonde/#comments

  2. Ndawonde Nothusi Sbhene Senala chochozela wena owamangena endlini kwanuka utshwala wangena esibayeni kwanuka inyama waphumela phandle kwavela ukwindla nokhonza wena wakhonza ngezinkomo eMachunwini Phangukufa abafokazana bephanga ukuphila Mdubu ka Madani Mbongwa Bulisa wena ohamba Lukeke kuhle okwe nkalankala unqebeba lwendlela wena wase lenge odabuka ngenhla koThukela

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *