Mkhwanazi

Izithakazelo zakwa Mkhwanazi

Spheshu – Madubandlela – Somlomoti – Sodilakazi – Nkwali yenkosi – Ndonga
Shamase
Mwelase – Sontuli – Somkhele – Khowa – Mayanda – Dlebhu wabeSwazi
Wena owagula wamisa intamo
Mashukumbela – Mthendeleka – Mtubatuba
Wena owawulobolela amadoda
Wena owathenga istimela
Ninemali nina Bakhwanazi
Veyane

Mpandeyamadoda, Mpande ayiphikiswa oyiphikisayo uyazithwala
Gwagwa liyagwagwa umbane wezulu
Owaciba ngomkhonto eSikhwebesini kwapheph’inkosi yamaNtungwa
Owasingath’ihwahwa kodwa wangaledlulisel’mlonyen
Mgidla – Lomafu – Nkwenkwezi
Sikhumba kaMthethwa kaMantewane
Gagisa

Izithakazelo zakwa Mkhwanazi

Umlando wakwa Mkhwanazi

Umlando wabaKhwanazi bakwaDlangezwa usuka kuSinaye owayeyinkosana kaVeyana.

USinaye wayesendlini yakwaMpukunyoni. USinaye waphuma kwaMpukunyoni walibhekisa eMaphelane ngakwaMbonambi. Wehluleka uSinaye ukuhlala eMaphelane wabe eseya ekhabonina kwaMthethwa, eMahujini. Wafike wazala inkosana yakhe uDlabantu. UDlabantu wasuka kwaMthethwa waya eMbangweni (lapho osekuthiwa yiseMpangeni manje).

UMdinwa

UMdinwa usematheni endlini yakwaMkhwanazi kwaDlangezwa. UMdinwa nabantu bakhe bashiya abafowabo bonabaqhubeka behlisa izwe baze bayofika ezintabeni zoNgoye. Lapho bafica abantu bakwaQwabe ababebusa kuleliya zwe.Ababuzanga lutho abakwaMkhwanazi kodwa babathela induku babaleka abakwaQwabe balibhekisa laphaya ngaseMdlovane. Bahlala bazinza bengesiwona amakhosi ngoba leliya zwe lakoDlangezwa lalingaphansi kwabantu bakwaZibane, okuyisizwe esiphuma kubantu bakwaNgcobo.[Ngicela ukuthi ningangizwa kambi nina baseMthandeni, iqiniso lithi amandla abantu bakwaQwabe aphela emva kokuba i-Lembe lehlule u-Sondaba woMthanda]

UPhalane

UPhalane wabe ezalwa nguMdinwa emzala kuNgoti wakwaMthethwa khona laphaya phesheya koMhlathuze, koNtongo. Kuthiwa uPhalane wathunywa yinkosi yakwaZungu uMadlebe emthume esilweni uCetshwayo nabanye abanumzane. Ngenxa yokuthi kuyahlalwa ebukhosini, uPhalane wafike washuka izikhumba enzela ondlunkulu beSilo izidwaba. Bashintsha ondlunkulu ekugqokeni izidwaba ezakhiwe ngezikhumba zezimbuzi base begqoka ezesikhumba senkomo. Wabe eseba nogazi uPhalane esilweni uCetshwayo. ISilo uCetshwayo sanikeza uPhalane isinene somsonto (esakhiwe ngezinyane lemvu) Kuthiwa nguPhalane futhi owayaba izithebe zaseNdlunkulu yakwaZulu.Weyedume kakhulu ngekhono lokuxazulula izinkinga nokusingatha izindaba ezibucayi, ikhono lokushuka izikhumba enze izidwaba, ukuthaka imithi, ukuphathwa kwamabutho nokuphana. Kuthiwa isandla sakhe esihle yisona esamenzela ugazi olukhulu wagcina esebekwa ukuba aluse izwe. Onke la makhono akhe kubukeka sengathi alolongeka ngenkathi ekhulela endlunkulu kwaNodwengu. Omunye umbono uthi uPhalane wabe ethandwa abantu, wakhethwa phakathi kwamadoda ayisithupha ukuba abe inkosi. Kuthiwa kwakunendoda eyabe yaziwa ngokuthi uMalambule, ikhonzwe uJantoni efuna ukuba iphathe abantu. Kodwa kwathi uma kubuzwa kubantu ukuthi ubani ongahle abaphathe kwatholakala ukuthi bakhetha uPhalane. UMalambule owabe ebusa abantu bakwaZibane wagula kakhulu. Ngenkathi esagula kanjalo kwasuka uPhalane kaMdinwa wakwaMkhwanazi waya kwabamhlophe eMgungundlovu. Wafike wathi inkosi uZibane isikhotheme. Abamhlophe bathi ngobanakhu uMkhwanazi ubonakala ethembekile akahambe ayothatha ubukhosi kube nguye obheke leya ndawo yakoDlangezwa.Wabe esebuya eseba inkosi uPhalane. Kuthe uma sekuzwakala ukuthi iNkosi uMalambule iyaphila kwasuka indoda ethileesizweni yaya eMgungundlovu yayobikela abamhlophe ukuthi iNkosi iyaphila ayikhotheme. Abamhlophe bathi inkosi uZibane ayibuyele esihlalweni sayo kodwa uZibane wathi akusenani akasale eqhubeka uMkhwanazi kwazise base behlobene ngokuganiselana. Babe sebebuthola kanjalo-ke ubukhosi nezwe lakwaDlangezwa, kuyoshaya ezintabeni zo-Ngoye.INkosi uPhalane kwabe kuliqhawe neshinga elaziwayo. Wayengomunye wababehola impi yeSilo uCetshwayo silwa nabamhlophe empini eyalwa laphaya eGingindlovu futhi wahlabana kakhulu kuleyo mpi. Phambilini kulezi zindlu zakwaMkhwanazi engakagani uMntwana uMtikili kwaMpukunyoni, le ndlu yakwaDlangezwa iyona eyabe ingenkulu. Kuthe ngokugana kwakhe kwashintsha le ndlu yakwaMpukunyoni kwaba iyona esingenkulu.UPhalane kuthiwa wake wabusa njengenduna phesheya komfula uMhlathuze esizweni sabaKhwanazi ngesikhathi kubusaiNkosi uCetshwayo. Ngenkathi iNkosi uCetshwayo idingiselwa eSentelina yadlula kuso lesi sigodi ngenkathi iwelelaEsikhaleni, yaweliswa uPhalane ezibukweni lomfula uMhlathuze. Waze wakhothama uPhalane watshalwa ngaphesheya komfula iNkonjane. Kukhona isikole esisezintabeni zoNgoye esaqanjwa ngayo iNkosi uPhalane

UNgogwana

INkosi uNgogwana yalandela u-Yise uPhalane emva kokuba esekhotheme. Inkosi uNgogwana yayibusela emzini okwakuthiwa kuseNtshiweni. Inkosi yayiganwe oMaNdunakazi ababili. INkosi uNgogwana yakhothama lulunye kuNhlolanja ngowe-1920. Ngemuva kokukhothama kweNkosi uNgogwana kwabe sekubekwa uMbuyiseni kaNgogwana ukuba abambe ubukhosi.

UMbuyiseni

Ekukhothameni kwenkosi uNgogwana kwabe sekungena inkosi uMbuyiseni mhla ziyi-19 kuNhlaba ngowe-1920, owabe eyindodana kaNgogwana. Inkosi uMbuyiseni yakha umuzi yawubiza ngokuthi kukwaZondomunye. Inkosi uMbuyiseni yayiganwe ondlunkulu abayisishiyagalombili. Kwakungondlunkulu oMaDube ababiliI, undlunkulu uMaMbuyazi, kubengondlunkulu oMaCele ababili, undlunkulu uMaMnguni, undlunkulu uMaZulu bese kuba undlunkulu uMaXulu. Okwenza ukuba ondlunkulu uMaDube babe babili futhi belamana ukuthi uMaDube wokuqala akaphiwanga abantwana, kwabe sekucelwauMaDube wesibili ukuba azovusa indlu kadadewabo. UMaDube wesibili wabusiswa ngabantwana. Indodana yakhe yokuqalakwaba umntwana uMuntongenakudla. UMaXulu wabusiswa ngezingane ezimbili uNtshalantshala noNdabazezwe. UMaCele akaphiwanga kwase kuthi uMaXulu yena wathola uMvelingqangi kanye noMxovana. Inkosi uMbuyiseni ayibusanga isikhathi eside kepha kwaba yiminyaka emithathu kuphela emva kwalokho yabe seyikhothama. Wakhothama esezele indodana ogamalayo kwakunguMuntongenakudla. Kuthiwa inkosi uMbuyiseni yakhothama izingane zisencane kwase kudingeka ukuba kubekhona ibambabukhosi. INkosi uMbuyiseni yakhothama zingama-30 kuNcwaba ngowe-1928. Kunesikole esaqanjwa ngegamalenkosi uMbuyiseni.

UZibizendlela noNikiza

Owaqokwa mhla ziyi-11 kuMfumfu ngowe-1928 ukuba abambe emva kokukhothama kwenkosi uMbuyiseni kwaba uZibizendlela owabusela emzini wakhe kwaSalebusa. UZibizendlela kuthiwa walandwa emaZimeleni. Inkosi uZibizendlela ayihlalanga isikhathi eside kepha yasheshe yakhothama. Yakhothama ziyi-15 kuNhlaba ngowe-1933. Emva kokukhothama kukaZibizendlela kwabe sekubamba inkosi uNikiza eyabekwa mhla ziyi-19 kuMandulo ngowe-1933 ngoba inkosi uMuntongenakudla wayengakakhuli ngokwanele. Kuthiwa uNikiza wabamba isikhathi eside impela esasithi asibe amashumiamabili eminyaka

Inkosi uMuntongenakudla kaMuiyiseni Mkhwanazi

Inkosi uMuntongenakudla wazalelwa emzini wakubo kwaZondomunye. Wabekwa waba yiNkosi lulunye kuLwezi ngowe-1948. Umuzi wakwaZondomunye unamanxiwa amabili. Inxiwa lokuqala likwaKhandisa, elesibili limaqondana nesango elingenaesikoleni sakwaDlangezwa, egqumeni eliyibanga lokuphonswa kwetshe ukusuka esangweni lalesi sikole. Lo muzi uphakathikwamazibuko amabili, iNkonjane neMangezi. INkosi uMuntongenakudla kwabe kungumntwana wokuqala wenkosi uMbuyiseni. Kubukeka sengathi baningi ababemeyabethi akumfanele ukuba yinkosi mhla wakhula. Lokhu kuvela nasezibongweni zayo inkosi uMuntongenakudla:
Inkosana beyikhes’abaKhwanaziBeth’ akunkosana yalutho.
INkosi uMuntongenakudla wayeganwe undlunkulu uMaKhumalo nondlunkulu oMaGumede ababili. Isizwe sabaKhwanazi sakesagubuzelwa yifu elimnyama ngesikhathi inkosi uMuntongenakudla eboshiwe emva kwezimpi. Inkantolo yakhipha umyalelowokuthi abaKhwanazi bazophathwa uMbulaleni wakwaMnguni ngesikhathi inkosi yabo isadonsa isigwebo. UMnguniowabamba isihlalo waqala umsebenzi zingama-25 kuNdasa ngowe-1951. Inkosi uMuntongenakudla yabuye yabuyelaesihlalweni sayo emva kokuba sekuphele isigwebo sayo. INkosi uMuntongenakudla yakhombisa isibindi esikhulu ngesikhathiinikela ngomhlaba ukuba kuhlatshwe isoyi lapho kwakuyokwakhiwa khona isikhungo semfundo ephakeme uNgoyeesasungulwa mhla lulunye kuNcwaba ngowe-1959. Yabuye yabamba elikhulu iqhaza ngesikhathi sekwakhiwa sona lesisikhungo semfundo ephakeme. Inkundla yezemidlalo ekuyo le nyuvesi iqanjwe ngeNkosi uMuntongenakudla kanyenomgwaqo okuyo le nyuvesi. Emva kokubuyela esihlalweni ayibange isabusa isikhathi eside. Kwabe
sekuba nemibangoyezindawo. Inkosi yakhothama kulezo zimpi
ngonyaka we-1977.

6 thoughts on “Mkhwanazi”

  1. Lungeleni Mkhwanazi

    Keamnandi ukwazi ngemvelaphi yethu bo Shamase kungeke nje kuthi kanye sibizane singo Mtubatuba sifundisane ngomlando

  2. Mkhulane Luther

    Siyabonga nina Nkwali yeNkosi yebuzelikhulu, inyoni engadliwa abafokazana kodwa idliwa ngamakhosi,nina enagawula umhlanga kwavela amabuzabuzane ,abanye babezitwele abanye bezibeletha nina enithungelwa osondweni lwengubo niphelele. Nkwali yeNosi,Shamase,Ndonga-Mayoya-Magongobalana-Keresi-Mavuso,(Paul,Khothikhothi,Mntatela)(Ndabambi, Mgqibelo-(Mkhuhlane,Khehla)(Mkhuhlane-Mgqibelo,Dumisane,Bafana)

    Mkhuhlane Luther Mkwanazi 3/04/2021 at 13h40

  3. Kwamnandi enhliziyweni, phela ubaba ngama 80 wayejwayele ukusivakashisa kwaMpukunyoni soyibona izihlobo babulale islwane njalo masifikile ubaba babathi uCelimpilo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *