Mhlanga

Izithakazelo zakwa-Mhlanga

Mhlanga Khabako
Nina bakwaNkhomo
lekhabako yaboLanga wa
Mkhuhlakhuhla,
wasidvwaba silutfuli,
lowakhwela Lubombo
ngekuhlehletela,
waGabigabi lelingadliwa
ngulabasha,
lelidliwa ngulabadzala
bodvwana,
Jokojokwana,Gasela
lowadvonsela’emakhosi
eNshongweni.
Nine baka Gidzagidza
lowagidza egumeni
lemkhwekati
wesive saNconga naNdzinisa
naMakhunga Ntekati.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *