Mbatha

Izithakazelo zakwa Mbatha

Shandu ka Ndaba
Gumbi Lamagwala
Sontshikazi
Mthiya othiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlahla
Ndabezitha
uShandu ubengengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela
Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa
UShandu owalima insimu eyilimela izinyoni
Zase zimbonga zathi tshiyo…tshiyo…tshiyo!
uNkentenkente olwakhela izintaba zase Nhlazatshe
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile bathi
Ingabe lolu Nkentenkente lunkenteza lwenzani
Ndaba koMkhulu
Ndabezitha

Izithakazelo zakwa Mbatha
Izithakazelo zakwa Mbatha
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hjqiwaNo7hs[/embedyt]

Umlando wakwa Mbatha

Abantu bakwa Mbatha bangaba Nguni badabuka endodaneni ka Mageba ka Zulu owabe eyiwele no Phunga. Njengoba babezalwe bengamawele uPhunga noMageba bahlukaniswa njengokwesiko lesiNguni lokuthi amawele ayengakhuleli endaweni eyodwa. UMageba wabe esekhulela khabonina waze waganwa wabe esakha umuzi wakhe eNkandla. Kulapho aganwa khona wabe esezala amadodana amaningi kodwa esinomlando wayo uPhangizitha (Mpangazitha) yena owazala uSontshikazi. Kuthe uma u Sontshikazi esekhulile eseganiwe futhi uPhangizitha waphuma wamshiya waba ikhanda lomuzi yena wabe eseyoba ibamba bukhosi kwa Ntombela ababe behlobene nabo. Ngaso lesosikhathi kwabe sekukhothama inkosi u Phunga kwaZulu kwabe sekudingeka ukuthi u Mageba ayovusa lobobukhosi ngoba uPhunga wakhothama engenayo indlalifa kulapho inkosi uMageba azalela inkosi uPhunga indlalifa uNdaba owagcina eyinkosi ekukhothameni kuka Mageba.

Sizokhumbula ukuthi indlu ka Phangizitha yabe seyizimele ingekho ngaphansi kweka Zulu. Emva kokuhamba kukayise ka Sontshikazi, uSontshikazi wachuma kakhulu waba nemfuyo eningi namakhosikazi amaningi kwazise phela wabe eyisangoma esidumile. U Sontshikazi wayethanda ukugqoka isiphuku esishukiwe senyathi kanti nabantu bakhe babe nabo sebebonela kuye bambatha isiphuku senkomo esishukiwe. Uma kuhamba isikhathi izizwe ezingomakhelwane zagcina sezithi
kusemambatheni emzini ka Sontshikazi. Labe leligama selichuma bonke abantu ababehlala lapho babe sebebizwa ngokuthi Amambatha.
Kuthe noma uNdaba ozalwa uSontshikazi ezala izingane zakhe oMbeje, Dladla, Shandu nabanye babizwa ngoMbatha. Uma bebona u Dladla bebethi uDladla wase Mambatheni no Mbeje no Shandu ngokunjalo.
Okuyiqiniso ukuthi isibongo esithi Mbatha savela ngegama lomuzi ka Sontshikazi owawubizwa ngokuthi kuse Mambatheni ngenxa yomkhuba wabo wokumbatha isiphuku esishukiwe. Ukusuka lapho yonke inzalo ka Sontshikazi neyendodana yakhe uNdaba okungo Mbeje, Dladla, Shandu, Dumisa, Mngeni, Nsibankulu babe sebebizwa ngokuthi abakwa Mbatha ngoba kungabantu basema Mbatheni.
Okucacayo lapha ukuthi akekho umuntu owayezalwe engu Mbatha kodwa kwabe kuyisenzo noma-ke ekugcineni bekhona ababetha amadodana abo ngokuthi oMbatha ngoba kungabase Mambatheni.

4 thoughts on “Mbatha”

  1. Nami ngiyadideka impela la ukuthi ngoba uSontshikazi uyindodana ka Mageba bese uMageba eyozalela uphunga indodana okuwundaba, UNdaba useyindodana kasontshikazi kanjani? Mina futhi engikwaziyo ngazi ukuthi uShandu nguyena ozala u Mbeje no Dladla izingane zikashandu zonke lezo nezithakazelo ziyasho ukuthi Shandu kaNdaba, Shandu ongengakanani okusho ukuthi uShandu uyena baba wethu sonke. Ngicela ungicacisele lapho.

  2. Bengicela ukucaciseleka lapha kuNdaba. Ngibone uveza ngenhla ukuthi uzalwa nguMageba emzalela uPhunga owayengashiyanga indlalifa. Sengibona ngezansi kwalokho sekuvela ukuthi uNdaba uyindodana kaSontshikazi. Kanti uSontshikazi bekuvele ukuthi uzalwa nguMageba.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *