Masango

Izithakazelo zakwa Masango

Masango, 
Vezi, Mvalane, 
Wena owavala ngomkhonto emazibukweni, 
Ntumbeza, Ntus’emhlophe,
Mdluli!

!<– wp:heading –>

Umlando wakwa Masango

Umlando waka Masango asikabi nawo. Uma ngabe kukhona okwaziyo ngomlando wakwa Masango besicela usazise ngokushiya i’comment ngezansi. Singalujabulela kakhulu ulwazi lwakho.

Siwabelana ngolwazi (Sharing is caring)

4 thoughts on “Masango”

 1. Dumolwenkosi Masango

  Mina ngezwa kuthiwa OMasango badabuka Eswatini. Kwakukhona Mpukane elamana no Phondolubomvu. Mpukane yena wafikela emaGudu oPhongolo olumanzi abomvu. Wabe esezala Untusi emhlophe, angazike kodwa ngokulandelana kwabo. Phondolubomvu yena wasala Mpumalanga Emandebeleni wazala Gasolo nabanye abaningi.
  Ngiyafisa ukuthi sithole umuntu ongasiqondisela lomlando wakithi ukuze sikwazi ukwedlulisela esizukulwaneni sethu esizayo

 2. Dumolwenkosi Masango

  Umuntu Ake abonge ukuzwa ngalomlando nakuba izithakazelo zethu zehlukana ngokwezindawo esihlala kuzo. Ake sibuke sifune okungokwethu dingo Masango sikuhlanganise ukuze kuphume into eyodwa ehlangene

  Mina ngiyafisa ukwazi kabanzi bgemvelaphi yakithi

  1. Dumolwenkosi Masango

   Mina ngezwa kuthiwa OMasango badabuka Eswatini. Kwakukhona Mpukane elamana no Phondolubomvu. Mpukane yena wafikela emaGudu oPhongolo olumanzi abomvu. Wabe esezala Untusi emhlophe, angazike kodwa ngokulandelana kwabo. Phondolubomvu yena wasala Mpumalanga Emandebeleni Gasolo nabanye abaningi.
   Ngiyafisa ukuthi sithole umuntu ongasiqondisela lomlando wakithi ukuze sikwazi ukwedlulisela esizukulwaneni sethu esizayo

 3. OMasango bavela enyakatho nezwe laseAfrika. Bathi Uma befika bafikela ezweni laseSwazini(Esatwini). Kwathi ngenkath inkosi u Swati I iphaka impi eyayilwa nesizwe sakwaTembe Indodana yenkosi yaswelakala khona empini. Ngenxa yokwesabela impilo zabo uMasango wasebalekela endaweni yasoPongolo enyakatho nezwe lakwaZulu. Kuthe Uma isizwile inkosi ukt uMasango ucashe khona wasethumela ibutbo lakhe ukuba liyohlasela. Ngenhlanhla bakwazi abanye ukuphulukundlela babaleka bahlukana phakathi. Abanye babalekela enxenyeni enkulu yakwazulu abanye bafudukela enyakatho endaweni yaseNGwavuma. Ilapho ke kwasekuvela khona oMasango, ontusemhlophe, abanye baba oMwelase, oNdinisa, kant abanye baba oMdluli, oDuma, Magagula, mkhwanazi oluhlaza njengenyoni yezulu njalo njalo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *