Jiyane

Izithakazelo zakwa Jiyane

Mkhathini
Magolwane
Zikode
Mzilankatha
Phangela koqhoqhoqho
Mashishwana
Mbopha kaSthayi
Gome kamshebe
Mandlazi othab’izolo
Mahlinza

Izithakazelo zakwa Jiyane

Umlando wakwa Jiyane

Abantu bakwaJiyane bazalwa kwaMtshali , bangaMaNtugwa Nguni ngokwezigaba zabaNguni. Kuthiwa enye indoda yakwaMtshali yenza okungajwayelekile yalala nodadewabo yamkhulelisa. Ngaleso senzo yaxoshwa ekhaya ngoba phela ijiyise ekhaya, ngalokho isizwe noma abantu bayo babizwa ngokuthi bangabakwaJiyane. Igama lale ndoda yemikhuba kwakunguMkhathini Mtshali. UMkhathini wazala uMkhabisanyathi owagcina esedume ngelikaMagolwana. UMagolwana wawunothisa kakhulu umlando wesizwe sikaJiyane ngoba wabe eyimbongi yeSilo saseMgungundlovu iNkosi uDingane kaSenzangakhona, waqhubeka neSilo sakwaNodwengu iNkosi uMpande kaSenzangakhona.

UMagolwana wakha umuzi wakhe eNhlanzatshe. UMagolwana wayebizwa ngomama wazo zonke izimbongi ngoba wayezedlula zonke. Ubumbongi kwaZulu kusadliwa ngoludala kwabe kuhambisana nobuqhawe. UJiyane[UMagolwana] wafa ngomlayezo weNkosi uMpande owabe eseyibongela. Isizathu sikhonjwa ezinkomeni zikaJiyane ezabe seziningi engasayihloniphi inkosi. UMagolwana wabulawa emzini wakhe eNtabankulu. Kuthiwa uMagolwana wabulawa ngoba wayenezinkomo eziningi ayezinikwe yinkosi.

Enye yamadodana kaMagolwana kwabe kunguMshayankomo. UMagolwana waba nezingane ezingu 217.

Abantu bakwaJiyane batholakala endaweni yaseMazungeni ngaseBabanango lapho kutholakala nenkosi yabo laba bantu bahlobena nabakwaMahlinza.

3 thoughts on “Jiyane”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *