Gumbi

Izithakazelo zakwa Gumbi

Skhende
Jele
Ntini
Ngubo yengwe
Somkhanda, wena owakhanda amadoda
Wena ka-Mathumb’ayiphanyeke
Ntongande
Mdakane
Mehl’enkomo
Ntini
Nozingelayo
Ndandali
Wena kaNgoni
Mlotshwa!
Ndanday
Mehlwenkomo
Malila ngomkhonto abanye belila ngezinyembezi
Siguguda senyathi
Wena kaKhokhozela njengeQhinakazi
Msimbithi kawuwelwa

Izithakazelo zakwa Gumbi
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=k13t9rDgBg0[/embedyt]

Umlando wakwa Gumbi

Abantu bakwaGumbi kusengabantu bakwaJele, lokho kuchaza ukuthi bangabaMbo Nguni ngokwezigaba zabeNguni. Ngesikhathi elakwaZulu liphethwe inkosi u-Senzangakhona kaJama umuntu owayebusa abantu bakwaJele nguZwangendaba kaZiguda, owayebuye abe ngumholi noma ngithi induna yebutho lenkosi uZwide elalaziwa ngokuthi ibutho lamaPhela. Phela abantu bakwaJele babengaphansi kombuso wenkosi uZwide ngaleso sikhathi. Babakhe laphaya phezu komfula iHluhluwe endaweni yaseMfekayi kuze kuyoshaya eChwebeni. Ngesikhathi elakwaZulu seliphethwe inkosi u-Shaka uZwide wahlaselwa iLembe ngoba ebulele uDingiswayo uShaka ayemthatha njengoyise ngoba phela kunguyena owamkhulisa. Kuleyompi uZwangendaba nomnawakhe wasekhohlo uSomkhanda kaZiguda babesekhaleni lempi. Impi kaShaka noZwide yalwelwa eMhlathuze yaze yaphelela kwaGqokli ngonyaka wa-1818. Wanqotshwa uZwide kuleyompi, ekwehlulweni kwakhe uZwide izinduna zakhe zabaleka zasabalala zagcwala izwe lonke nabalandeli bazo, zibalekela uShaka. UZwangendaba wabaleka noSomkhanda nesizwe sakwaJele babheka eSwazini beqhuba imihlambi yezinkomo.

Ekufikeni kwabo abakwaJele eSwazini bathola umfula iMbuluza eMnyama igcwele idla izindwani, igola nezintethe. AMaSwazi ayengaphesheya komfula iMbuluza eMnyama amemeza athi ukuze bawele abaKwaJele ababulale umuntu omkhulu ngokozalo, bamphose emfuleni khona uzobohla. USomkhanda wabona ukuthi kuzobanjwa yena abulawe ngoba uyinkosana yaseKhohlo, wabiza enye ingxenye yabantu baKwaJele wathi ababuyele emuva KwaZulu noSomkhanda, abanye basala eMhlosheni eSwazini njengoba sisekhona namanje isizwe saKwaJele khona eMhlosheni futhi sinenkosi yaso, uZwangendaba yena wawela umfula nabalandeli bakhe babheka enyakatho. Laba ababuyela KwaZulu sebeholwa nguSomkhanda bafike bazinza eMsuzwaneni (eGolela) emngceleni weSwazini nelaKwaZulu. Lapha bavumelana ngokuthi bangabe besazibiza ngokuthi ngabakwaJele ngoba uShaka wayezobabulala kodwa abazibize ngokuthi bangabakwaGumbi. AbakwaJele bayaphikisana ngokuvela kwaleli gama, uGumbi. Abanye abadala bakwaJele bathi ngenkathi sebebuya noSomkhanda eSwazini babehambe becasha emagumbini, base beba ngabakwaGumbi. Kanti abanye bakwaJele abadala bathi uGumbi kwakuyigama lenkosazana yakwaJele eyabe iyishinga, ishaya kwasani, eyabuyela KwaZulu noSomkhanda. Sebefikile eMsuzwaneni (eGolela) abalandeli bakaSomkhanda (sebezibiza ngabakwaGumbi hhayi abaKwaJele ) babulawa yisifo sikamalaleveva ngoba kwakuhlasele omiyane kuleya ndawo. USomkhanda wakhothamela lapho eGolela, isizwe sabe sesiholwa uNtini inkosana kaSomkhanda. UNtini lona wathatha inkosazana yakwabo uNomqiki wayiqhuba wathi ayiyogana uSambane inkosi yabakwaNyawo, USambane wabona ukuthi isizwe sakwaGumbi sibulawa ngumalaleveva eGolela, wathi abanyuke izintaba bazokwakha ezweni lakwaNyawo. AbakwaGumbi bafike bakha eSibhulubeni eMthonjeni kwelakwaNyawo.

Sebakhile kwaNyawo abakwaGumbi, inkosi uSambane wanxusa uNtini ukuba amsize ngamabutho ngoba uhlela ukuhlasela uLubelo inkosi yaKwaMngomezulu abakhelene nayo. Nangempela uNtini wawavivisa amabutho aKwaGumbi ahlasela uLubelo kanti uSambane uwagodlile awaKwaNyawo, akawakhiphile. Inkosi uLubelo wayenentelezi yempi, abaKwaGumbi bavele baduka enkungwini ngenkathi bethi bayamhlasela, amabutho aKwaMngomezulu aqola avungula kwawaKwaGumbi. UNtini wabuyela KwaNyawo wayoxabana noSambane ebuza ukuthi akawathumelanga ngani awakhe amabutho. Kuthiwa wathi “Hawu’ mlam’wami ungaze ungiholele emphandwini wengonyama nabantu bakababa? Uthi akuyohlaselwa uLubelo wena ujika uyasala.” Sebexabene uNtini noSambane abaKwaGumbi baduba balifulathela elaKwaNyawo baqombola izintaba zoBombo, bangenisa eZimbidleni ( KwaMyeni). Basuka KwaMyeni amabombo bawabhekisa KwaMandlakazi ngase Bhanganomo esifundeni saKwaNongoma endaweni okuthiwa kuKwaSiwela. UNtini nesizwe saKwaGumbi bahlala isikhathi eside KwaMandlakazi wakha khona umuzi waseMvokweni nowasekuLayezeni. UNtini waze wakhothamela khona Kwamandlakazi, esekhotheme isizwe saholwa yinkosana yakhe uNkomazana (ingobamakhosi). UNkomazana akahlalanga isikhathi eside emhlabeni wakhothama naye, kwase kubamba um’nawakhe uNomagonondo kaNtini ebambele inkosana kaNkomazana uSivumo owayesemncane ngaleso sikhathi. UNomagonondo KaNtini waba ngumngani omkhulu kaZibhebhu kaMaphitha laphaya eBhanganomo. Empini yaseSandlwana yomhla zingama-22 kumasingana ngonyaka we-1879 uZibhebhu kaMaphitha, uDundu kMawewe Nxumalo induna yaseMsebe noNomagonpndo kaNtini waKwaGumbi yibona ababehola amabutho aKwaMandlakazi eSandlwana.

Ngenkathi iSilo sas’Ondini uCetshwayo kaMpande edingiselwe epulazini i-Orde Molen eKapa waze wayobonana neNdlovukazi eNgilandi uDinzulu ( engakabi iSilo) wabekwa KwaMandlakazi, oPhanyekweni, eNdlovukazi uKhundlase.Abantu bakwaMandlakazi bamejwayela laphoke uDinuzulu .Ngenkathi sekukhotheme iSilo uCetshwayo ngoNhlolanja ngonyaka we-1884, uZibhebhu kaMaaphitha waxabana neSilo uDinuzulu. UZibhebhu esefuna kube nguye ingonyama ehlangene namaNgisi sebefuna ukuketula u”Mamonga” uNomagonondo kaNtini wakwaGumbi wasuka kwaMandlakazi waya Osuthu wayotshela iSilo uDinuzulu onke amaqhinga uZibhebhu okuthatha umbuso wakwaZulu .Isilo uDinuzulu sathi uNomagonondo kaNtini akathathe bonke abantu bakwaGumbi basuke kwaMandlakazi ngoba uzohlasela uZibhebhu.ISilo sathi uNomagonondo akalethe oSuthu uSivumo kaNkomazana kaNtini, iNkosana kaNkomazana uNomagonondo ayeyibambele ubukhosi, ISilo sathi ayifihlwe oSuthu .ISilo uDinuzulu sabuyisela abantu bakwaGumbi endaweni yasekuBhazeni lapho babakhe khona ekubuyeni kwabo eSwazini, kusuka ezintabbeni zaseMagudu kuze kuyoshaya emgceleni waseSwazini.ISilo sathi abasikelane imingcele noMhlawuli waseMaNdlovini (kwaNdlangamandla) uMabhoko kaMasipula kaMamba waseMgazini (kwaNtshangase eMkhwakhweni) nabaKwaVuma (abaKwaMyeni) ngenkathi isibambana iMpi yaseTshaneni phakathi koSuthu noMandlakazi, uZibhebhu noMandlakazi belekelelwa ngamaNgisi eholwa nguColenbrander, ISilo uDinuzulu weza naMaBhunu eholwa nguGeneneral Lucas Meyer noGeneral Louis Botha. Izizwe ezakhe ngasemfuleni uMkhuze ongukabaKwaMngomezulu, abakwaGumbi nabakwaMyeni zalwa eTshaneni ngasohlangothini loSuthu, zilwela iSilo uDinuzulu, kukhona nebutho lakwaMpukunyoni liholwa yinduna uMatiwane kaNongalo wakwaMsweli.Yingakho nje ezibongweni zeSilo uDinuzulu kuthiwa “Gijimani ngazozonk’ izindlela, niyobikela abakwasidladla (abakwaMngomezulu) abakwaNtini (abakwaGumbi) nabakwaVuma (abakwaMyeni, Nith’ amanz’ oMkhuze bangawaphuzi ngob’ uDinuzulu uyenzile indaba. Ulile ngemikhonto KwaZulu ngoba udadewabo kunguSililo, wagwaza iMpi yema yanjengegama likadadewabo uSimiso, wagwa iMpi yabheda njengegama likadadewabo uSabhede, wagwaza umuntu wameya ngob’udadewabo kunguMeyisile”. Yozona zizwe-ke lezi ezenza uSuthu lwanqoba eTshaneni ukuze bugcineke ubukhosi baKwaZulu abakwaMngomezulu, abakwaNtini,(abakwaGumbi/Jele) nabakwaVuma ( kwaMyeni ) ,abakwaMsweli (abaseMaNxengeni). ISilo uDinuzulu sathi-ke ubukhosi bakwaGumbi abulondeke, bugcinwe ngoba uZwangendaba wabe eyinkosi ngaphambi kokuba uShaka alishakazise izwe. ISilo sababeka abakwaGumbi endlini yakwaMinyamanzi yomNtwana uMaduna (uNdabuko kaMpande) sathi bayothi uma befika eNdlunkulu ababoqala kwaMinya bathole”okusamahewana”.

Ukuzalana kwamakhosi akwaGumbi

 • uKhulamini/Nkabaluthuli (Jele) uzale uDlomo
 • uDlomo (Jele) wazala uNonyanda (Jele)
 • uNonyanda wazala uZiguda (Jele)
 • uZiguda wazala uZwangendaba (Jele), uZiguda wazala futhi uSomkhanda (Gumbi) inkosana yaseKhohlo
 • uSomkhanda wazala uNtini (Gumbi )
 • uNtini wazala uNkomazana (Gumbi )
 • uNkomazana wazala uSivumo (Gumbi) owaganwa uNomaZulu inkosazana yaseBhanganomo bavusa umuzi waseMvokweni
 • uSivumo wazala uMyekeni Matthew (Gumbi )
 • uMyekeni wazala uMbhekiseni Zeblon (Gumbi ) inkosi ebusayo njengamanje kwaGumbi.

6 thoughts on “Gumbi”

 1. hhhBantu bakwaGumbi [eMvokweni ] ngabakwa Jele ngokwegazi nangokwenyama ngoba izibongo lezi okungeke zahlukaniswa ngokomlando nangokwemvelaphi.ngeskhathi ingakabusi ingonyama ushaka[ilembe]kwazulu,yayimibili imibuso eyayinamandla,kungoka Zwide kalanga Ndwandwe noka Dingiswayo wakwa Mthethwa.Abantu bakwa Jele sibathola ngalesosikhathi bakhe laphaya phezukomfula I Hluhluwe,endaweni yase Mfekayi kuze kuyoshaya e Chwebeni.Babebuye baqaqele izintaba njalo kubheke e Nhlwathi.Babakhe khona nabantu base Mancwangeni bekhonze ngaphansi kombuso ka-Zwide ka Langa wakwa Ndwandwe.Abakwa Jele babeyisizwe ngaphansi kombuso wakwa Ndwandwe beholwa yinkosana yakwabo u Zwangendabaka Ziguda wakwa Jele,iqhawe nengwazi yakwa Ndwandwe.ngesikhathi sekuphethe u Shaka kwa Zulu,il Lembe lahlasela u Zwide ngoba wayesebulele u Dingiswayo inkosi yakwa Mthethwa eyayilikhulisile iLembe,lalimphindiselela.Impi ka Shaka no Zwide yalwela e Mhlathuze yaze yaphelela kwa Qgokli ngonyaka we 1818 lapho ilembe lanqoba khona lehlula abakwa Ndwandwe.u Zwangendaba nom’nawakhe u Somkhanda ka Ziguda bakwa Jele induna ka Zwide I Nxeba Nososhangane wakwa Nxumalo yibona ababesekhaleni lempi yakwa Ndwandwe kuliwa ne Lembe e Mhlathuze nakwa Qgokli.Ekwahlulweni kwabo Abakwandwandwe ,izinduna zasabalala zagcwala izwe lonke sezibalekela u Shaka nabalandeli bazo.u Soshangane wabaleka wabheka Eputukezi[Mozambique],u Zwangendaba wabaleka no Somkhanda beqhuba imihlambi yezinkomo.

  UKUGCWALA KOMFULA IMBULUZA ESWAZINI
  Ekufikeni kwabo abakwa Jele e Swazini bathola umfula I Mbuluza emnyama igcwele idla izindwani igola izintethe.Amaswazi ayengaphesheya komfula I Mbuluza emnyama,amemeza athi ukuze bewele Abakwa Jele ababulale umuntu omkhulu ngokozalo,bamphose emfuleni ukuze uzobohla.u Somkhanda wabona ukuthi kuzobanjwa yena abulawe ngoba eyinkosana yasekhohlo,wabiza enye unxenye yabantu bakwa Jele wathi ababuyele emuva kwa Zulu.Labo abasebekhathele babuyela emuva kwazulu beholwa u Somkhanda,abanye basala e Mhlosheni eSwazini beholwa u Zwangendaba.u Somkhanda esejikile nenxenye yesizwe bafika bazinza eMsuzwaneni[egolela]emingceleni ye Swaziland laphoke babesebevumelana ngokuthi bangabe besazibiza ngokuthi abakwa Jele ngoba ushaka wayezobabulala kodwa bazibize ngokuthi abakwa Gumbi.abanye abakwa Jele bayaphikisana ngokuvela kwalesibongo esithi Gumbi,bathi leligama baliqamba ngoba babehamba becasha emagunjini,basebeba abakwa Gumbi kanti abanye bakwa Jele abadala bathi u Gumbi kwakuyigama lenkosazana yakwa Jele eyayishayana iyishinga ishaya kwasani eyabuyela kwa Zulu no Somkhanda.sebefikile e Msuzwaneni[egolela]abalandeli baka Somkhanda sebezibiza ngokuthi abakwaGumbi hhayi abakwa Jele babulawa yisifo sikamalaleveva ngoba kwakuhlasele umiyane ngaleso sikhathi u Somkhanda wakhothamela khona e golela wayenamakhosikazi amathathu esekhotheme isizwe sabe sesiholwa u Ntini inkosana yakhe u Somkhanda u Ntini wabesethatha inkosazane yakwabo u Nomqiki wayqhuba wathi ayiyogana u Sambane inkosi yakwa Nyawo .u Sambane wabona wabona ukuthi isizwe sakwa Gumbi sibulawa umalaleveva egolela,wathi abanyuke izintaba bezokwakha esizweni sakwa Nyawo.Abakwa Gumbi bafike bakha e Sibhulubeni emthonjeni kwelakwa Nyawo.

  ESEJIKILE USOMKHANDA UZWANGENDABA WASALA ESWAZINI
  UZwangendaba wagogobala eSwazini iminyaka emibili ngasezintabeni iLubombo [lubombo mountains] .INkosi yase Swazini uSobhuza 1 wokuqala wamnikeza amadodakazi akhe amathathu , nenxenye yamadoda amabutho. Lamadodakazi amathathu azala amakhosi [chiefs].

  KUHLASELWA INKOSI ULUBELO KWA MNGOMEZULU
  Sebakhile abakwa Gumbi ngaphansi kombuso wakwa Nyawo u Sambane wanxusa u Ntini ukuba amsize ngamabutho ngoba ehlela ukuhlasela inkosi u Lubelo Mngomezulu ababekhelene nabo.Nangempela u Ntini wawavivisa amabutho amabutho akwa Gumbi ahlasela u Lubelo kanti u Sambane uwagodlile awakhe amabutho akawakhiphile. Inkosi ulubelo wayenentelezi yempi,abakwa Gumbi bavele baduka enkungwini ngenkathi bethi bayahlasela,amabutho akwa Mngomezulu aqoba avungula kwawakwa Gumbi u Ntini wabuyela kwa Nyawo wayoxabana no Sambane embuza ukuthi akawathumelanga ngani awakhe amabutho.kuthiwa wathi hhawu’’mlamuwami ungaze ungiholele ophathe nabantu bakababa ?uthi akuyohlaselwa u Lubelo wena ujika uyawagodla awakho amabutho;Sebexabene u Ntini no Sambane abakwa Gumbi baduba balifulathela elakwa Nyawo baqombola izintaba zoBombo ,bangenisa eZimbindleni [kwa Myeni].Basuka kwa Myeni amabombo bawabhekisa kwaMandlakazi ngase Bhanganomo esifundeni sakwa Nongoma endaweni okuthiwa Kukwasiwela.u Ntini waze wakhothamela khona kwa Mandlakazi, u Ntini wayenamakhosikazi Amabili.esekhotheme isizwe sabesesiholwa inkosana yakhe u Nkomazane[ingoba makhosi]u Nkomazane akahlalanga isikhathi eside emhlabeni wakhothama naye,kwase kubamba umnewakhe u Nomagonondo ka Ntini wabangumngani omkhulu ka Zibhebhu ka Maphitha laphaya Ebhanganomo.Empini yasesandlwana yomhla-22 Masingana ngonyaka we-1879 uZibhebhu ka Maphitha,u Dundu kama Wewe Nxumalo induna yase Msebe u Nomagonondo ka Ntini wakwa Gumbi yibona ababehola amabutho akwa Mandlakazi esandlwane
  ISILO UDINIZULU NOZIBHEBHU KAMAPHITHA
  Ngenkathi isilo sasOndini u Cetshwayo ka Mpande edingiselwe epulazini i-Orden Molen e Ekapa waze wayobonana ne Ndlovukazi e Ngilandi,u Dinizulu[engakabi yisilo]wabekwa kwa Mandlakazi o Phanyekweni,endlovukazini u Khudlase.Abantu bakwa Mandlakazi babejwayele laphoke u Dinizulu.Ngenkathi sekukhotheme isilo u Cetshwayo ngo Nhlolanja ngonyaka we-1884,u Zibhebhu ka Maphitha waxabana nesilo u Dinizulu.u Zibhebhu esefuna kube nguye ingonyama ehlangene namangisi sebefuna ukumbulala u Nomagonondo ka Ntini wakwa Gumbi wasuka waya osuthu wayotshela isilo u Dinizulu onke amaqhinga ka Zibhebhu okuthatha umbuso wakwa Zulu.Isilo u Dinizulu sathi ku Nomagonondo akaqoqe bonke abantu bakwa Gumbi basuke kwa Mandlakazi ngoba ezohlasela u Zibhebhu.isilo sathi ku Nomagonondo akalethe u Sivumo oSuthu [inkosana]kaNkomazane ka uNtini . u Nomagonondo owayembambele ubukhosi,isilo sathi ayifihlwe osuthu.Isilo u Dinizulu sabuyisela abantu bakwa Gumbi endaweni yaseku Bhazeni lapho babakhe khona ekubuyeni kwabo eswazini,kusuka ezintabeni zase Magudu kuze kuyoshaya emngceleni I Swaziland.njengoba sazi ukuthi babekhona o Myeni o Ntshangase imingcele yakwa Gumbi yayigcina ngabo .Ngenkathi impi isibambana yase Tshaneni phakathi kosuthu Nomandlakazi u Zibhebhu Nomandlakazi belekelelwa ngamangisi eholwa ngu Colenbrander,isilo u Dinizulu weza namabhunu eholwa ngu General Lucas Meyer no General Louis Bhotha. Izizwe ezakhe ngasemfuleni u Mkuze okungabakwa Mngomezulu,abakwa Gumbi nabakwa Myeni zalwa e Tshaneni ngasohlangothini losuthu,zilwela isilo u Dinizulu,kukhona nebutho lase Mpukunyoni liholwa induna u Matiwane kano- Nongalo wakwa Msweli.Yingakho ezibongweni zesilo kuthiwa gijimani ngazozonke niyobikela abakwa Sidladla[abakwa Mngomezulu]abakwa Ntini[abakwa Gumbi]nabakwa Vuma[kwa Myeni],nithi’ amanzi omkhuze ningawaphuzi ngoba u Dinizulu uyenzile indaba.Ulile ngemikhonto kwa Zulu ngoba u dadewabo kungu Sililo, wagaza impi yama njengegama likadadewabo kungu Simiso,wagwaza impi yabheda ngengegama lika dadewabo u Sabhede,wagwaza umuntu wameya ngoba udadewabo kungu Meyisile,’yizona izizwe lezi ezenza usuthu lwanqoba e Tshaneni,ukuze bugcineke ubukhosi bakwa Zulu,abakwa Mngomezulu,abakwa Gumbi,abakwa Msweli[abasemanxengeni]isiloke sathi ubukhosi bakwa Gumbi abulondeke bugcinwe ngoba u Zwangendaba wabeyinkosi ngaphambi kokuba u Shaka alishikazise izwe.Isilo sabeka abakwa Gumbi endlini yakwa Nyamanzi yomtwana u Maduna[undabuko ka Mpande]sathi bayothi mabefika endlunkulu ababoqala kwa Minya bathole okusamahewana’;wabe useyakhothama u Nomagonondo kwangena u Sivumo ka Nkomazane isihlalo sabuyela endaweni yaso ku Sivumo ngoba wayesekhulile.waphilake usivumo waba nabantwana abayi-18 wakhothama besebancane kwabamba u Ngungunyane .

  UKUZALANA KWAMAKHOSI AKWAGUMBI EMVOKWENI
  U Khulamini kabaluthuli [JELE] Uzale u Dlomo[Jele] u Dlomo wazala u Nonyanda[Jele] Nonyanda wazala u Ziguda[Jele] ,yenawazala u Zwangendaba no Somkhanda inkosana yasekhohlo,usomkhanda [Gumbi]u Zwangendaba no Somkhanda baganwe ngokulinganayo [3] wamakhosikazi u Somkhanda wazala u Ntini [Gumbi]owaba namakhosikazi aw[2] U Ntini wazala u Nkomazane [Gumbi]waganwa u [5] wamakhosikazi wazala u Sivumo [Gumbi]waganwa u [7] wamakhosikazi .
  ABANTWANA BAKASIVUMO BANGU 18
  1[a].Phathisa [b].Lotshiwe [c].[Manyawo ]
  2.[a]Sfaphi [b]Nomvanzi [c]Nqolezinde[Mamngomezulu]
  3.[a]Ludumba [b]Lozomini [c]Mxoleleni[Mantshangase]
  4.[a]Bangincwadi [b]Bhelina [c]Gresi [d] Myekeni [Mazulu]
  5.[a]Sgazu [b]July [c]Sishoyena [Mazulu]
  6.O [Manyawo]
  7.[a]Mthandeni [b]Bhekimpi [Manzima]
  ABANTWANA BAKA NOMVANZI BAYI-[9][MAZUNGU]
  1.Gwabukane
  2.Gqamangaye
  3.Babhidlile
  4.Nhloboni
  5.Nomvula
  6.Eliot
  7.khanyisile
  8.Hlanganisani
  9.Qungisibindi

 2. Ngaze ngajabula ngalomlando wakwa Gumbi. U gogo wam kwakungu Ndlunkulu’ Gumbi. Wayeke akhulume ngokuthi umuzi omkhulu wakubo kuseMvokweni, kodwa ezinye izihlobo zakhe besezakhe koMbuzi ngakwaNongoma. Ngiyayithanda nalena exhumanisa uGumbi nomuzi wakwaMinya, ngoba wayegane uMtwana wakwaMinya kodwa endlini yakwaZiphethe. Sengiyasola ukuthi bahlangana kanjani noMageba baze baganana. Awu ukube salalela sabhala phansi besaphila.

 3. Nomalungelo Gumbi

  Ngiyathokoza kakhulu ngezithakazelo nangomlando wakaGumbi,empeleni angazi nokuthi ngowaGumbi abasukaphi nomlando wokuzalana kobaba angiwazi .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *