Dube

Izithakazelo zakwa Dube

Dube elimthende
Nzwakele Khutshwayo
Maqhama, Lushozi
Mbuyazi akethekeli kubafokazana
Silwane esihle
Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka
Dube elimthende
Wena kaMligwe
Wena kaMbonjane
Wena kaBatshwayi
Wena ongethekeli nakwandodakazi
Uzwakele ndoda
Ongathekel’ emzinemikhulu
Ongathekeli komakhelwane
Othekel’ emanxulumeni
Nina bakwaDonda kwaMbangambi
Ndlovu khaliph’ ezinye zilibele
Nina bakwaNzwakele kaKhushu
Nina beshumi lamhlomunye
Nina bakaMagwaz’ ebuyelela
Nina beqhawe lakwaLind’ ukudla Shozi
KaFani kaNomkhayiba
Ka Fana fuzanamafu
Dlubulandledle
Ntamo ngeyendlondlo
kaSiphabantu ngobubahlubulela
Ngenze ngonyama entanyeni
Ngoba yehle kanzima kanzinzimela
Mgwezi wamaduna namathokazi
Nomkhwayiba waseKunene
Silwane kaNjila kaNgothoma
Mqhawe
Mafukuzela

Izithakazelo zakwa Dube

Umlando wakwa Dube

Abantu bakwaDube batholakala eNingizimu yesiswe sakwaMbonambi eduze nolwandle. Phela lezi zizwe zihlobene kakhulu. Indawo yabo enkulu iseduze komfula uMhlathuze, ikakhulu emngeneleni wawo uMhlathuze. Kuthiwa ngesikhathi sokubusa kukaKhushwayo, abantu bakwaDube bazinikezela embusweni woGodongane woYengo(inkosi uDingiswayo), kwaze kwathi noma sekubusa iLembe(inkosi uShaka) bazinikela kuye ukuze baphephe. Lokho kwenza ukuthi noma sekubusa uNzwakele, kodwa isizwe sakwaDube sasisakhosele ephikweni likaShaka.

Abantu bakwaDube baqale ukuba nenkinga ngesikhathi sokukhothama kwenkosi uShaka, lapho uMbombosh’omnyama(inkosi uDingane kaSenzangakhona) waqala khona ukuzingela bonke abantu abayizihlobo zeLembe. Phela uVemvane olumabala azibhadu(uDingane) ilona olwadla uNqetho wakwaKhuzwayo, lwadla uZihlandlo wakwa Mkhize. Ngokubaleka kwabantu bakwaCele(bebalekela ulaka lukaDingane), uMningi(wakwaCele) owabuya wayesakha umuzi waseMandlanzini, kwaze kwavela isizwe saseMandlanzini, noNzwakele wangena kulolo zungu lukaDingane, wabulawa nguye uDingane. Kwase kungukuqala kwalo usizi lwabantu bakwaDube. Ngoba baphoqeleka ukushiya izwe labo bawele uThukela, babe yimihambuma.

Kwathi uma uDingane esefuna ukubulala aqede abantu bakwaDube, ngenhlanhla eduze kwesizwe sakwaDube kwakukhona uNqoboka wakwaSokhulu, owanele wakuzwa lokhu wase ethatha omunye wondlunkulu bakaNzwakele owayekhulelwe wayomfihla kwakhe. Kwathi ekufeni kukaNzwakele umkakhe wathola umfana uHabane, okunguyena owaqhuba ulibo lwabantu bakwaDube. UNqoboka kwakungomunye wezihlobo zikaShaka owayesenqamukile ukuvakashela kwaZulu ngoba umhlobo wakhe uShaka wayesekhotheme, sekubusa isitha sakhe uDingane. Kuthe ukuba uDingane ehlulwe nguSimayedwa njengeLanga(inkosi uMpande kaSenzangakhona), wabaleka waze wayofela ezintabeni zoBombo. Ukhothama nje abantu bakwaDube wabahlakaza bagcwala izwe lonke. Iqoqwana labo lalakhe laphaya ngaphesheya koThukela kwaMandelu,eNyakatho nomfula uMvoti.

Ekufeni kukaNzwakele uDingane wathatha umngani wakhe wakwaZungu obizo lakhe linguMadlebe, indodana kaMgedeza, owayakhe eMpaphala ngaseNtumeni eShowe. Wabuye wathumela enye indoda yakwaZungu ukuba izoba yiso lakhe elibheke loMadlebe, ukuthi ulibheke kahle yini izwe lakwaDube, uDingane ayeselidlile. Lo kwakunguMahuhulo waseMahlabathini. UMahuhulo wabulawa nguMpande. Kwathi izinto sezimi kakhe kubusa uMpande kwezwakala ukuthi uNqoboka ufihle inkonyane kaNzwakele. La mahebezi ayeziwe ngumntwana uCetshwayo, ngoba ezwa ukuthi uHabane ucishe wabulwa yinyathi kuzingelwa, wasinda ngokuba alale phansi, yase imdovadova ngezinyawo.

Bacela ukuba uNqoboka alethe uHabane kubo, uma ngithi kube ngiqonde iNkosi uMpande kanye nomntwana I’Mamba yeVuna eyeth’ukuvuka yadl’abakayise”(uCetshwayo kaMpande). Walethwa-ke ngempela uHabane, wemukelwa kahle, kwathiwa akayokwakha endaweni yakwaDube, kodwa yena kathandanga, wafuna ukuyozihlanganisa nabantu bakubo ngaphesheya koThukela, kwaMandelu.

3 thoughts on “Dube”

  1. Dube mtima nyamatane,malambule, mzomba wamasikebela ngokusikebela inkosi ngothuli,nina benkosi nenkosazana yamatima,Kwasuka Dludlu wayohlala eNkalakatha(umfula lo)gwedla mnguni sifinyelele embili,amaphosa kubekwa amazila gazi nasentendeni yesandla ayahlala.SingamaSwati originally from eSwatini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *