Biyela

Izithakazelo zakwa Biyela

Ntshangase
Menziwa
Njezi ka Xhoko
Ndabezitha
Mvundlane wasoKhabeni
Mbeng’osinda abosi
Mgazini

Izithakazelo zakwa Biyela
Izithakazelo zakwa Biyela

Umlando wakwa Biyela

AbakwaBiyela bayisibongo esiphembeke ngokuqembuka esibongweni sakwaZulu. Kuthiwa lokhu kwenzeka ngezikhathi zokubusa kweSilo sakwaNobamba uNdaba kaMageba. ISilo sasinemizi eminingi kodwa kwakugqame owaseGazini nowaseMqekwini. EGazini ilapho okwakwenzelwa khona imisebenzi. Impahla yokwenza imisebenzi yakomkhulu yayiyiswa khona, igazi lichithelwa khona, kwaze kwachuma leli gama elithi kuseGazini. Kulemizi kwakhulela amadodana eSilo ngokuhlukana. EGazini kwakhulela uXhoko owayemdala kodwa ezalwa yikhohlwa kanye nabafowabo uMgitshwa, uMutsha , uShwankeni nabanye.. EMqekwini kwakhulela uJama kaNdaba owayemncane kunoXhoko kodwa ezalwa yindlunkulu. Ngokuhamba kwesikhathi kwagcina sekuvela umkhutshana ongemuhle owawenziwa ngabantwana baseMqekwini. Kwakuthi uma beze emicimbini yaseGazini baqomise abantwana bakhona. Lesi senzo kuthiwa sahlaba kwazwela kuMntwana uXhoko ngoba phela kwakuzalwana. Ukuvimba lo mhlola ayewubona uza unyelela, uXhoko usesuka u”biyela” ngesinqalanqala sothango enzela ukuthi kungangeni lutho lapha eGazini. Sakheka kanjalo isibongo sakwaBiyela. Kwathi uma sekubuzwa ukuthi abakwaBiyela bazozithakazela bathini baqinisa ukuthi babengezukukuyeka ukuthi bangoNdaba bangoMageba, njengoba kusenjalo nanamuhla. Usele kodwa umlando othinta ukuthi bavela emzini waseGazini. Njengoba bengoMgazini nje namanje.

5 thoughts on “Biyela”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *