Izithakazelo nomlando wezibongo

Yini isithakazelo?
Zonke izizwe zabeNguni zinezibongo. Izibongo lezo zihambisana nezithakazelo. Izithakazelo lezi zisuselwa emagameni nasezibongweni zokhokho besibongo esithile. Isithakazelo kuyenzeka futhi siqhamuke ngesenzo esithile. Uma umuntu ethakazela uyaye aqale kokhokho, kokunye athinte nomlando walowo esuka emthakazela.
Ngisho kungathiwa umuntu usethukuthele wagana unwabu, uma uke wambiza ngesithakazelo samhlaba siye siyithunge ngaphakathi inhliziyo ubone izihlathi zivakashela izindlebe.


Siza abanye ngokufaka ezakho izithakazelo


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *