Izisho nezincazelo zakhona

isishoincazelo
Ukondlela impuku eweniUkwenza into engeke yakusiza ngalutho.
Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo.Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo.
Ukuba mtshingo ubethwa ngubaniUkuba intandane.
Ukuba nenhliziyo engaphandleUkuhaha.
Ukuba nkomoUkungabi nokuzivikela, ukungalwi.
Ukuba yinkomo enombalaUkwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani.
Ukuba yinyokaUkuba nobuqili obufihlakele.
Ukubamba isisila sehobheUkuthembela entweni engenampumelelo.
Ukubeka icalaUkumangalela umuntu.
Ukubeka inkunziUkuphawula inkunzi.
Ukubhodlela emswaniniUkukhala emva kwendaba.
Ukubhongela emswaniniUkukhala emva kwendaba.
Ukubophela amanqina enyathiUkwakhela uzungu.
Ukubukana ngeziqu zamehloUkungezwani.
Ukubulala inyokaIzinto noma abantu abaningi.
Ukubuya inhlazaneUkubuya kwezinkomo emini yasekuseni sezizosengwa.
Ukubuya nempande yesikhovaUkuba neshwa ungaphumeleli entweni obuyizama, usuke ungazuzanga lutho.
Ukucela indukuUkwedelela okudala impi.
Ukuchathazelwa kwelenganeUkuxoxelwa izindaba ezingandile.
Ukuchitha kwenkabiUkumisa kwenkabi izimpondo zivulekile.
Ukuchunywa imfuyoUkwandelwa imfuyo.
Ukucupha uchukuUkwedelela abantu ngento eyaziwayo ukuthi abayithandi.
Ukudla ezamaholeUkuzifaka wena ngokwakho enkingeni.
Ukudla impunduUkuba umuntu okhohlwayo.
Ukudla mfundambili njengembomaUkufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu.
Ukudla ubheduUkuba ingqwele noma uhambe phambili kulokhu okwenzayo.
Ukudla udakaUkuhlupheka.
Ukudla wesulele phansi njengenkukhuUkwenza izinto ube uphika.
Ukudukuza oswiniUkungabi namqondo, udidekile.
Ukufaka kwenkomoukugcwala kobisi ebeleni lenkomo.
Ukufaka Umunwe esweniUkwenza into komunye umuntu angayithandi emphatha kabi okanye emdinayo.
Ukufinya ngolimi njengenkomoUkuhlupheka noma ukweswela izinto eziwusizo..
Ukugaqela eziko njengenganeUkuzisondeza engozini.
Ukugodla ubisiUkungehlisi ubisi kwenkomazi.
Ukuguda inkomoUkusenga inkomo engasenankonyane.
Ukugxaza amanzi njengencubaUkuhlupheka, ukuba mpofu.
Ukuhlaba usentuUkuqhwitha umhlabathi.
Ukuhlahla inhlokoUkuklabela ukhanda lwenkomo.
Ukuhlala phezu kwezikhaliUkuhlala ulindele noma yini engenzeka njengokuhlaselwa.
Ukuhlamba imikhontoUkuhlaba izinkomo emva kwempi.
Ukuhloba kobisiUkuvuthwa kobisi.
Ukuhosha umonguloUkusenga izimfihlo.
Ukuhudula izikhumbaUkuhona
Ukujikela eshobeniUkungenela into lapho ingenangozi ngakhona.
Ukukhipha inhlazaneUkuvulela izinkomo ekuseni ngaphambi kokusenga.
Ukukhiphela inkonyaneUkukhipha inkonyane enkomeni efile.
Ukukhunga umntwanaUkupha umntwana izipho.
Ukukhwela phezu kwendlu njengenjaUkwedelela abadala kunawe.
Ukulala ngenkomoUkuzivikela.
Ukulala ngophondoUkuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza.
Ukulandela amabhekaUkufuza ekhabonina.
Ukuma ngenkomoUkuma ubambelele ehawini.
Ukumisa amanhlakomuziUkulala ubheke phezulu umise amadolo.
Ukuncelisa amaweleUkuyishaya emuva uyishaye phambili.
Ukuncelisa umbele ofileUkukhohlisa.
Ukungena ngenxeba njengempethuUkusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona.
Ukunyathela ngabantwanaUkuba nezitho ezinhle.
Ukuphehla uzuthuUkusukela umuntu noma abantu ngoba wethembe ubuqhwaga.
Ukupheka inyama ngomhluzi wenyeUkuhlaba njalo.
Ukuphonsa kwenkunziUkuhlaba kwayo lapho ilwa.
Ukuphuma amathamboUkukhumuka kwamazinyo obungane.
Ukuqaphe eqolo njengonwabuUkuqikelela noma iyiphi ingozi engase ikwehlele.
Ukuqhuba intwala ngewisaUkwedelela.
Ukuqhuma abathakathiUkuvela kwamazinyo enganeni.
Ukusenga ezimithiyoUkuqamba amanga.
Ukusenga inkomo nenkonyaneUkungabi nasimilo.
Ukusengela ophondweniUkonela umuntu into yakhe.
Ukusengela umuntu esigujiniUkulutha ufake enkathazweni.
Ukushaya utshaniUkuvele uhambe ngokushesha noma ukubaleka.
Ukushisela uphondoUkususa uthuthuva.
Ukusongela inkomo ingakahlatshwaUkukhuluma sengathi into seyenzekile ibe ingakenzeki.
Ukuthola isisuUkukhulelwa.
Ukuthola umntwanaUkubeletha.
Ukuthwala ilundaUkuzazi.
Ukuzalela phansiUkushonelwa abantwana.
Ukuzichoma kumalundaUkuzithintela, uzithele enkingeni.
UkuzizalaUkuzala umntwana ofana nawe.
Ukweqa izinyawo zenkosiUkuba nochuku wenze izinto ezingakufanele, ezingekho ezingeni lakho, ezifanele abakhulu kunawe.
Ukweqela inkomoUkuvimba inkomo uyikhalime.
Ukweqela inkomoUkuvimba inkomo uyikhalime.

4 thoughts on “Izisho nezincazelo zakhona”

  1. Awwe we ‘mntase waze wasebenza. I think we undermine ourselves to much as a nation I’ve been inspired by this website. It is refreshing to view such original fresh content 😁

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *