IsiZulu

Umdlalo Wezithakazelo

Mkhize Ngwane Khabazela Njomane Bhungane Khumalo Mgabadeli Ndlovu Mphephethwa Mntungwa Zulu Mageba Nxamalala Vezi Dladla Cele Mkhabela Nzimase Ndosi Muthwa Dlamini Nyawo Sibalukhulu Dinangwe Khanyile Ngcobo Zwide Dubazane Mapholoba Sthenjwa Mhlongo Njomane Nkunzi Magaye Ntanzi Ndlovu mphephethwa Shozi Vilakazi Gatsheni Gumede Bhungane Qwabe Madlala Shabalala Mthembu Mabaso Ntuli Mvelase Nyawo Halala! 👍 share result with …

Umdlalo Wezithakazelo Read More »

Izinyanga zonyaka ngesiZulu

Izinyanga zesiZulu zisemqoka emisebenzini eyehlukene. Emamdulo kwakubhekwa ilanga, inyanga, izinkanyezi, umoya kanye nokutshaliwe ukuqamba inyanga leyo yangaleso sikhathi. Umuntu ongumZulu ubebona ngokushintsha kwesimo sezwe ukuthi sekuyisikhathi sokwenza okuthile. Zihleleka kanje izinyanga eziyisishiyalombili. Izinyanga Јаnuаrу UМаѕіngаnа Ngalesi sikhathi abantu baye babonakale besingasinga emasimini bekhetha abangakukha bayokupheka. Fеbruаrу UNhlоlаnја Lapha izinja(amachalaha) zihamba zithungatha izinjakazi(izingcanga). Маrсh UNdаѕа Lenyanga …

Izinyanga zonyaka ngesiZulu Read More »

Iziphicaphicwano

Yini iziphicaphicwano? Iziphicaphicwano uhlobo lwenkulumo olusangxoxo yokuzijabulisa nokuchitha isizungu, kwabadala nakwabancane. Ngalomdlalo izingane zazifunda ukucabanga masinya futhi ngokucophelela. Ngikuphica ngento yami ethi hamba siyohlangana phambili. Ibhande Ngikuphica ngento yami ehamba ngonyawo olulodwa kepha ima ngezintathu. Ibhala Ngikuphica ngomngani wami othembekile ongamshiya lapha uphinde umfice khona. Itshe Ngikuphica ngomngani okuculela kamnandi kanti ufuna ukukulimaza. Umiyane (Mosquito) …

Iziphicaphicwano Read More »

Izisho nezincazelo zakhona

isisho incazelo Ukondlela impuku eweni Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho. Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo. Ukuba mtshingo ubethwa ngubani Ukuba intandane. Ukuba nenhliziyo engaphandle Ukuhaha. Ukuba nkomo Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. Ukuba yinkomo enombala Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani. Ukuba yinyoka Ukuba nobuqili obufihlakele. Ukubamba isisila sehobhe Ukuthembela entweni engenampumelelo. Ukubeka icala Ukumangalela umuntu. …

Izisho nezincazelo zakhona Read More »

Izaga zesiZulu nezincazelo zakhona

Yini isaga? Izaga ziyimisho esetshenziswa ukuchaza izimo ezithile. Isaga siyinkulumo eseyabonwa ukuthi injalo futhi engenakuguquka.  Isaga siyinkulumo ecashile kodwa enika umqondo ophelele. Izaga zisetshenziswa lapho umuntu enonga inkulumo yakhe. Uma izinto zenzeka ngendlela ethile, nemiphumela yazo ifana, abadala betha isaga. Isaga Incazelo Ababulali benyathi balala ucwayimbana Kunabantu abazenza izilima kodwa bebe behlakaniphile. Ubobaxwaya abantu abanjalo. …

Izaga zesiZulu nezincazelo zakhona Read More »