Top 15 Zulu Superstions

1. Ungami phambi komnyango uvimba imali.

2. Uma uqamba amanga uzomila impondo.

3. Ungayiqabuli indoda impandla ngoba izoshona.

4. Uma kuluma isandla usuke uzothola imali.

5. Uma kunetha kube kubalele kusuke kushada izimfene.

6. Uma uthengela i-girlfriend/boyfriend yakho izicathulo izokushiya.

7. Ungabogqoka isicathulo esisodwa ngoba ubaba wakho uzoboshwa.

8. Uma kukhona okweqayo angeke usakhula.

9. Kukhona igundane elithatha amazinyo lishiye imali.

10. Uma ulunyelwa indlebe kukhona okhuluma ngawe.

11. Uma kudlula hearse kumele ubambe unwele.

12. Uma uthelwa izibi kushanelwa angeke ushade.

13. Ungadli umile uzomelwa indaba.

14. Uma ukhuluma/ucula ube udla uzoba ibimbi.

15. Ungambuki umuntu omdala enqunu uzovaleka amehlo.

Zikhona ezinye ozaziyo wena? Shiya i-comment ngezansi sibone ukuthi wena babethini bekukhohlisa abadala.

17 thoughts on “Top 15 Zulu Superstions”

 1. Sakhiseni Mfaniseni Mlondo

  Okunye bekuyiqiniso okunye bekusuke kukhuzwa nje ungabojwayela ukwenza into engenasidingo kwakufana nokuchitha amanzi uwaphabaze ugcine uwachitha izulu liduma libanika livele likushaye ngempela okunye amampunge nje kodwa kwakumele ugawule ubheke ngoba kukhuluma abantu abamkantshubomvu

 2. Mina ngicabanga ukuthi la kuveza ukuthi kwakudala Kade yabakhona ilento ebizwa ngesychology ngoba mawubheka njekonke lokhu okushiwoyo kusuke kubhekiswe kumuntu osakhula noma osemncane exwayiswa nje ukuthi angazenzi izinto ezingaphusile. abadalake bayazi ukuthi ekekho umuntu ongayithandi inhlanhla noma ukushada noma impilo yakhe ukuze ihlele iyinhle,konkeke lokhu kusukela lapho,kwayizindlela ezinye ezijulile ukuze uvikele ukukhuza njalo izingane kumele ithuke.

 3. 1. Isizulu sithi lizonetha, hayi ukuthi kuzonetha.
  2. Uma kunetha kube kubalele kusuke kushada izimfene. Isizulu sithi uma “linetha libe libalele”

  1. Thokozani Sikhakhane

   Bhungane, empeleni kuthiwa LIYANA uma kukhulunywa ngezulu. Imvula IYANA. Izulu ALINETHI, kodwa LIYANA. Yinto esemvuleni ENETHAYO. Isibonelo, umuntu uyanetha uma ephandle izulu lina engazivikele ngalutho.

   Lina libalele = Kushada izinkawu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *